โครงการแม่โจ้ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่เริ่มต้น 23/09/2565 เวลา 19:00 วันที่สิ้นสุด 24/11/2565 เวลา 21:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6201102428   นายวริวัฒน์   มาทา : พืชสวน (พืชผัก) 9ชั่วโมง
6201102468   นายอานัส   ปาเต๊ะ : พืชสวน (พืชผัก) 9ชั่วโมง
6201102489   นายภูมิปณิธาน   ขัติยะ : พืชสวน (ไม้ผล) 9ชั่วโมง
6201113304   นายคงบรรชา   แซ่ม้า : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
6204106332   นายสุวันไชย   ชุ่มพงษ์พันธ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6205105323   นายณัฐชนนท์   เวียงนนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6205105330   นายทวิวัฒน์   สายะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6205105341   นายนราวุฒิ   อินแก : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6206101425   นางสาวอรุณวรรณ   เฮ่า : การจัดการ 9ชั่วโมง
6209101359   นายพิสิษฐ์   ปรากฎผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6214101344   นางสาวปารจรีย์   ซุ่นใช้ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6218102305   นายเกษฎา   สมเวที : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
6218102327   นายณัฐนนท์   เลิศชัยมงคล : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
6218102358   นายพัศกรจรัส   คำแดง : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
6218102379   นายศราวุธ   อนันคำ : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
6222101301   นายเคนชัย   ทองสมัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 9ชั่วโมง
6222101314   นางสาวขวัญฤดี   อนุรักษ์ป่า : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
6222101316   นางสาวจริยาพร   สีแสด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 9ชั่วโมง
6222101395   นางสาวมาลี   แยแปงกู่ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 9ชั่วโมง
6301102343   นายดรัณภพ   แซ่วื้อ : พืชสวน (พืชผัก) 9ชั่วโมง
6301124301   นายกนกนภัส   ตั๋นกำเลิศ : เกษตรเคมี 9ชั่วโมง
6301125306   นายคุณากร   บดีรัฐ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 9ชั่วโมง
6303102321   นางสาวภัคจีราพร   ปู่ก่ำ : วิศวกรรมอาหาร 9ชั่วโมง
6303102323   นางสาวภีรนีย์   มหิสลากุล : วิศวกรรมอาหาร 9ชั่วโมง
6303103327   นางสาวพรไพลิน   เรวัตโต : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6303103357   นางสาวอรอนงค์   หัวใจคง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6304101307   นายกฤษฎิ์   แซ่เอี้ยว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6304101313   นายจักริน   ษมาจิตรสุริยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6304101381   นางสาวอุษา   จุ้ยแหวว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6304104302   นางสาวธัญญรัตน์   ขันธมะ : สถิติ 9ชั่วโมง
6304106319   นายธนธรรม   ขัติวงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6305101315   นายจิระศักดิ์   นางเมาะ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6305101372   นางสาวพรสรวง   สอาดศรี : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6305105373   นายกิตติวิทย์   นันตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6306102374   นายภัทรวรรธน์   ตั้งอารมณ์มั่น : การตลาด 9ชั่วโมง
6309101363   นางสาววรารัตน์   ลิตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6310101328   นางสาววลัยพรรณ   มีทองคำ : การประมง 9ชั่วโมง
6312101321   นายพงศธร   อ่ำกลาง : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6314101329   นายเตช   บุณยรัตพันธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314102370   นายนิติธร   ศิริภูธร : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6314102466   นางสาวอานีส   ลานง : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6314102471   นางสาวอาอีซะห์   สาลัง : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6318102447   นายสมชาย   ชัยศรีสวัสดิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
6401101027   นายเตชินท์   ชรอย : พืชไร่ 9ชั่วโมง
6401101042   นายพงศ์เทพ   ดาวช่วย : พืชไร่ 9ชั่วโมง
6401101363   นางสาวธัญญารัตน์   ซองเงิน : พืชไร่ 9ชั่วโมง
6401102388   นายประกอบบุญ   ประดับวงษ์ : พืชสวน (พืชผัก) 9ชั่วโมง
6401105307   นางสาวฐิติพร   อ่อนเรือน : อารักขาพืช 9ชั่วโมง
6401113304   นางสาวนราทิพย์   พิมพ์บุษผา : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
6401113317   นางสาวกัลยภัคร์   สงค์ดำ : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
6401122028   นายภาสกร   บุญหล้า : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 9ชั่วโมง
6401122058   นายสกรรจ์   ตามสระน้อย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 9ชั่วโมง
6401125314   นายปุณณวิชญ์   เกษทองมา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 9ชั่วโมง
6403101342   นางสาวสุพิชญา   พัชรินทร์ : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
6403103352   นายธาดา   ช่างประดิษฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6404101363   นายธนาคม   ขวัญเงิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6404101366   นายพันธกาญจน์   ผ่องเกษม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6404102324   นางสาวสุภัสสร   มณีย์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 9ชั่วโมง
6404106365   นางสาวสุดารัตน์   รัตนศิลป์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6405101302   นายกฤตเมธ   วรวุฒิพุทธพงศ์ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405101305   นายกัณฑ์ธีร์   ยอดคำ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405101311   นายคุณานนต์   ไสยะสุตร : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405101312   นางสาวจริญญา   บุญฟู : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405101316   นางสาวจุรีรัตน์   อวดห้าว : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405101322   นางสาวชรินรัตน์   พรมไชยยะ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405101325   นายชลศักดิ์   ผาผง : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405101331   นางสาวฐิติมา   บัวมาศ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405101351   นางสาวนาตาชา   กวดสำโรง : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405101354   นางสาวนิชาภา   นวนด้วง : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405101356   นางสาวเนตรณัฎดา   แพลอย : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405101360   นายประพันธ์   โกฏิฉกรรจ์ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405101366   นายปิยะพงษ์   ดุเหว่า : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405101370   นายพรพิพัฒน์   เข็มขาว : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405101378   นายภูมิ   บุญเหลื่อม : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405101385   นางสาวรังสิการ   รักมิตร : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405101386   นางสาวรุ่งฤดี   เกตุรัตน์ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405101396   นางสาวณฉัตรจุฑาพัตร   อุ่นเตียม : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405101405   นางสาวสุภาวิดา   ศรีพรม : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405101411   นายอภิวัฒน์   ประอินทร์ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405101424   นางสาวชลิดา   กลิ่นทอง : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405101434   นางสาวธัญสิริ   ขัดสีใส : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405101449   นายรัฐนนท์   สมศรี : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405101451   นางสาวลักษิกา   วิชัยบรรเจิด : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405101453   นางสาววิลาวัณย์   วงศ์ชัย : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405101454   นางสาวศิวพร   สิริวรรณ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405101458   นางสาวอาทิตยา   นวลคำ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405105311   นางสาวซานีย์   ดาอีซอ : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405105329   นางสาวพิมพ์วิภา   สมบุญชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405105338   นางสาวรุจิรัตน์   เวชมะโน : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405105358   นางสาวอุษณีย์   ฐิติวิชญานันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405105361   นายกฤติเดช   เจริญใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6405105405   นางสาวหทัยชนก   จันทร์น้อย : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6406101384   นางสาวพัชระนันท์   โรจนภาค : การจัดการ 9ชั่วโมง
6406101385   นางสาวพันธิตรา   คำจา : การจัดการ 9ชั่วโมง
6406101386   นางสาวพิมพกานต์   ธนะปัด : การจัดการ 9ชั่วโมง
6406101411   นางสาวศศิวิมล   ทองเมือง : การจัดการ 9ชั่วโมง
6406101443   นางสาวกัญญาพัชร   บุญส่ง : การจัดการ 9ชั่วโมง
6406101452   นางสาวจิราภรณ์   เครื่องคำ : การจัดการ 9ชั่วโมง
6406102388   นางสาวกัลยา   นิ่มนวน : การตลาด 9ชั่วโมง
6406102429   นายภูรินท์   ประทุมมา : การตลาด 9ชั่วโมง
6406102444   นางสาวศศิมาภรณ์   ภูปัญญา : การตลาด 9ชั่วโมง
6406104328   นายอิทธิธณัฏฐ์   มูลวงศ์ : การเงิน 9ชั่วโมง
6406105321   นายวรพรต   วงค์คำมา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 9ชั่วโมง
6406106307   นางสาวฐิติมา   ใจมั่ง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 9ชั่วโมง
6406106323   นางสาวรุ่งนภา   ประทุมเทพ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 9ชั่วโมง
6409101343   นางสาวจันทนา   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6409101349   นางสาวธวัลรัตน์   วัฒนสันติ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6410101310   นายณัฐกุล   คิดสุขุม : การประมง 9ชั่วโมง
6410101346   นายญาณวุฒิ   เล็กศรัณยพงศ์ : การประมง 9ชั่วโมง
6410101351   นายพลเชฎฐ์   ธุระวรรณ์ : การประมง 9ชั่วโมง
6410101353   นายภัสกร   ชายทุ่ย : การประมง 9ชั่วโมง
6410101360   นายอชิรวัตติ์   งามผล : การประมง 9ชั่วโมง
6412101311   นายพศวีร์   โพธิ์ศรี : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6414101379   นางสาวฐานิรัตน์   แก้ววังน้ำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6414102332   นายภราดร   ธรรมทรรศนะดี : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6414102335   นายรัชชานนท์   พาธะขัน : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6414102354   นางสาวอันนูร   แวกาจิ : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6414102357   นางสาวกชนิภา   ศรีสวัสดิ์ : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6414102377   นางสาวชลลดา   เตียวอนันต์ : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6414102391   นายธนภัทร   หล้าพระบาง : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6414102414   นางสาวเปรมา   นุ่มเกิด : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6414102439   นางสาวศรัญย์พร   วงษ์ทอง : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6415123313   นางสาวชญาดา   ศรีชาย : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6415123323   นางสาวภคนันท์   วงศ์ทา : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6415123343   นางสาวอรณิชา   ทิพย์ชัย : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6415123367   นางสาวสุพิชชา   มหาวุฒิ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6415123370   นายศรุต   เมธาวิกุล : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6415124022   นายณัฐพงศ์   สุวรรณรัตน์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 9ชั่วโมง
6415124063   นายสุรวุธ   โยธารักษ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 9ชั่วโมง
6418102399   นางสาวหะนาน   อับดุลศอมัด : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
6418102414   นางสาวเกวลิน   ทาใจ : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
6422101304   นางสาวกฤติมา   เขียวป้อง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
6422101361   นายทินกร   เพียรสวรรค์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
6422101383   นางสาวนภเกตน์   เลิศคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
6422101421   นายพสิษฐ   สุปรีย์วัฒนะสกุล : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 9ชั่วโมง
6422101466   นางสาววาสนา   ดีบาล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
6422101552   นายอภิวิชญ์   ยอดกิจอุดมยิ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เด็กและเยาวชน รวมถึงนักเรียน/นักศึกษาเป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด อยู่ในวัยที่มีความเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหา สร้างตัวตน สร้างการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าเสี่ยง กล้าทำสิ่งท้าทาย ดังนั้น การดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญและร่วมดำเนินการอย่างจริงจัง ทั้งการให้ข้อมูลความรู้ การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการเฝ้าระวังป้องปรามปัญหา เช่น การสุ่มตรวจหาสารเสพติดในนักศึกษา
ดังนั้น งานพัฒนาวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงจะจัดโครงการแม่โจ้ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อรณรงค์ ป้องกัน และป้องปรามไม่ให้นักศึกษาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขให้โทษต่าง ๆ และเพื่อให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้นำนักศึกษาในด้านการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1350 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1926 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล