โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเกษตรด้านการผลิตพืชผักอินทรีย์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้แหล่งเรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์

วันที่เริ่มต้น 16/05/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งอยู่ภายในฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2558 โดยปัจจุบันแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1.โซนปลูกไม้ผล ได้แก่ มะม่วงและลำไย 2.โซนปลูกพืชผัก 3.โซนสวนป่าและพืชสมุนไพร และ 4.โซนไม้สัก ซึ่งเป็นแหล่งในการเรียนรู้ด้านการเกษตรภาคปฏิบัติแก่นักศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ การเรียนรู้ในการปลูกผักอินทรีย์ การเพาะกล้าผัก การขึ้นแปลงเตรียมแปลงสำหรับปลูกผัก รวมถึงการดูแลรักษา เช่น การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ การทำสารชีวภาพไล่แมลง นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การนำทรัพยากรที่มีอยู่กลับมาให้หมุนเวียนเพื่อเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ได้แก่ การทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองจากเศษใบไม้ เพื่อนำมาใช้ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ และคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นการช่วยลดการเผาและนำเศษวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนากิจกรรมด้านการเสริมสร้างทักษะทางการเกษตรแก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ศูนย์เรียนรู้จึงกำหนดจัดโครงการ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเกษตรด้านการผลิตพืชผักอินทรีย์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้ศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ นักเรียนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการ โดยกำหนดกิจกรรมได้แก่ 1.การปรับปรุงระบบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชผัก 2.การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะกล้าผักและเพาะเห็ดฟางในระบบเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะทางการเกษตรให้แก่นักศึกษา รวมถึงการให้ความรู้ทางการเกษตรเพื่อเป็นการให้บริการวิชาการแก่นักเรียนและประชาชนที่สนใจต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล