โครงการ Econ Zero Waste ปี 4 และพัฒนาสำนักงานสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์

วันที่เริ่มต้น 01/10/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
Zero Waste หรือ "แนวคิดขยะเหลือศูนย์" เป็นแนวทางในการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง ทำให้ขยะที่จะถูกนำไปกำจัดเหลือน้อยที่สุด หรือเหลือศูนย์ โดยยึดหลักง่ายๆ อย่าง 1A3R ที่ประกอบด้วย Avoid การหลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดขยะเพิ่ม เช่น พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง Reduce การใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะให้น้อยลง เช่น การใช้ถุงผ้าไปช็อปปิ้งแทนการรับถุงพลาสติกจากร้านค้า Reuse การนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น กล่องพัสดุที่ได้รับมา นำไปใส่ของส่งของต่อให้ผู้อื่น Recycle การหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น การ Recycle พลาสติก ให้ออกมาเป็นวัสดุตั้งต้นในการสร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวคิดและหลักการที่ได้รับการยอมรับแพร่หลาย ในปัจจุบันที่เป็นไปได้ ทั้งในระดับชาติและในระดับสากล เป็นการเปลี่ยนมุมมองและหลักการที่ว่าการจัดการขยะที่แต่เดิมเน้นการจัดการที่กลางทางและปลายทาง ด้วยการเก็บขนจากแหล่งกำเนิดเพื่อนำไปฝังกลบที่บ่อฝังกลบหรือจัดการโดยการเผาที่เตาเผา โดยหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นต้น โดยไม่ได้มุ่งเน้นหรือให้ความสำคัญกับการจัดการขยะที่ต้นทางหรือแหล่งกำเนิด มาเป็นการจัดการที่เน้น และให้ความสำคัญการจัดการขยะที่ต้นทางโดยใช้แนวคิด การลด คัดแยก และนำไปใช้ประโยชน์หรือหลัก 3R คือ Reduce, Reuse, Recycle หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) ที่การจัดการจะมีการหมุนเวียนของเสียมาเป็นทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการผลิตต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดในห่วงโซ่สินค้า และผลิตภัณฑ์ ทำให้ไม่มีของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือถ้ามีก็น้อยที่สุด และหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) รวมทั้งแนวคิดอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน คณะเศรษฐศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงดำเนินโครงการ Econ Zero waste อย่่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เป็นปีที่ 4 เพื่อมุ่งหวังสร้างความร่วมมือจากบุคลากรภายในคณะฯ ในการจัดการขยะจากแหล่งกำเนิดหรือการจัดการขยะที่ต้นทางตามแนวคิดดังกล่าว กอปรกับการจัดการขยะหรือของเสียในองค์กรเป็นหนึ่งในเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวที่คณะฯ ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการบูรณาการแนวคิดเรื่อง Zero Waste และการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว สู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสำนักงาน จึงเห็นควรให้ดำเนินโครงการ Econ Zero Waste ปี 4 และการพัฒนาสำนักงานสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 36 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล