กิจกรรมประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 (TCAS66 รอบที่ 1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

วันที่เริ่มต้น 15/09/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/12/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด ช่องทางออนไลน์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน  งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้จัดการเรียนการสอนและเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และหลักสูตร 5 ปี ได้แก่ 1. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 2. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. สาขาวิชาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม 2. สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม โดยได้กำหนดทิศทางในการดำเนินงานของคณะตามปรัชญา "มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นนักออกแบบที่ดี อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อความเจริญ รุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นฐานราก ที่ตระหนักภูมิสังคม" และวิสัยทัศน์ “เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมที่ดีในระดับนานาชาติ” โดยมีพันธกิจ 5 ด้านประกอบด้วย
1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวิชาชีพ
2. มุ่งเน้นผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. มุ่งเน้นผลงานการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. การบริหารจัดการพันธกิจทุกด้าน นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ที่เป็นสังคมแห่งการแข่งขันเพื่อยกระดับในเชิงคุณภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องรักษาคุณค่าและก้าวขึ้นไปเพื่อยกระดับและได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ แต่การจะได้รับการยอมรับเช่นนั้น เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า เครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำนั้นคือ "การประชาสัมพันธ์" เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก ซึ่งผู้บริหารคณะได้กำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน โดยมีแผนด้านการประชาสัมพันธ์เป็นตัวกำหนดทิศทางแห่งความสำเร็จ ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 1  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล