โครงการสหกิจศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 (กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2565)

วันที่เริ่มต้น 05/10/2565 เวลา 13:30 วันที่สิ้นสุด 05/10/2565 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน  งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายวิชาสหกิจศึกษา เป็นระบบการปฏิบัติงานการเรียนของนักศึกษารูปแบบใหม่ โดยมีหน่วยงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง ดำเนินการติดต่อประสานงานกันสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน จัดหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้กับนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยอย่างมีกระบวนการ ตั้งแต่การดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งด้านวิชาการและความประพฤติตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา โดยการจัดฝึกอบรมหัวข้อต่าง ๆ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม เพื่อให้สามารถทำงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามตรวจเยี่ยม ประเมินผลนักศึกษา จัดประชุมสัมมนาและรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างบัณฑิตของชาติให้เป็นทั้ง “คนดีและคนเก่ง” มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานภายนอกของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจในการออกไปปฏิบัติงาน
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน ในรายวิชาสหกิจศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล