กิจกรรมการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ ตราสารอนุพัทธ์

วันที่เริ่มต้น 08/02/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 28/02/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะบริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในบริบทของการบริหารธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาเอกการบริหารการเงินและการลงทุน ได้มีการออบแบบหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตเข้าสู่สายวิชาชีพทางด้านการเงิน เพื่อให้บัณฑิตได้เรียนรู้เส้นทางการสู่การเป็นนักบริหารการเงิน ทางหลักสูตรฯ จึงได้มีการจัดโครงการบ่มเพาะนักบริหารการเงินในยุคการเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจการเงิน ผ่านกระบวนการบ่มเพาะทางความคิด ทัศนะคติ ตลอดจนการฝึกวิเคราะห์สถานการณ์จำลอง ผ่านรูปแบบ
1. กิจกรรมการเสวนา “มุมมองของการเงินในอีก 5 ปีข้างหน้า”
2. กิจกรรม สานสัมพันธ์สายรหัสสู่การยกระดับความรู้ความเข้าใจทางการเงิน
3. กิจกรรมบรรยาย เกี่ยวกับตราสารหนี้ การซื้อขาย การจัดพอร์ท การวางกลยุทธ์
4. กิจกรรมลับสมองประลองปัญญา ท้าทาย ##กึน## นักศึกษาการเงิน
5. กิจกรรมการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ ตราสารอนุพันธ์
6. กิจกรรมเสริมศักยภาพการเป็นนักคิดวิเคราะห์ด้านการเงิน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 177 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล