การพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ด้านการรู้เท่าทันสื่อ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

วันที่เริ่มต้น 24/08/2565 เวลา 13:30 วันที่สิ้นสุด 24/08/2565 เวลา 16:30
สถานที่จัด คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
หลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะด้านทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค่ให้กับนักศึกษา หลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกค้าปลีกสมัยใหม่ ชั้นปี 1 มีความพร้อมในการใช้สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีในการเรียนต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 70 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล