การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการด้านการค้าปลีก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

วันที่เริ่มต้น 24/08/2565 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 24/08/2565 เวลา 12:00
สถานที่จัด คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในการเตรียมนักศึกษาให้พร้อมกับการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสำคัญของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะส่งผลต่อวิถีการใช้ชีวิตของทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงต้องมีการสร้างและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) อันจะเป็นสิ่งที่ส่งผลให้มีเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมทั้งทางกว้างและทางลึก การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้ เน้นในเรื่องของการมีความรู้ ความสามารถ และทักษะจำเป็น จากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้แก่นักศึกษาอีกด้วย ทักษะการเรียนรู้ที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 จึงประกอบไปด้วยความรู้และทักษะในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 2. ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 3. ความรู้ด้านการเป็นพลเมือง (Civic Literacy) 4. ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 5. ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) และจากการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่นและสังคมของประเทศ สอดคล้องกับพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ ที่มุ่งจะผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจและธุรกิจเกษตรที่มีศักยภาพ รวมทั้งมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ดังนั้น โครงการนี้จึงถูกจัดขึ้นเพื่อให้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจได้รับการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการด้านการค้าปลีก ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 27 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล