โครงการตลาดนัดความสุข

วันที่เริ่มต้น 21/09/2565 เวลา 16:00 วันที่สิ้นสุด 21/09/2565 เวลา 20:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขา/กอง สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
จากการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีพื้นที่ในการแสดงความคิดและลงมือทำ เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs Startup ได้ในอนาคต รวมทั้งมหาวิทยาลัย มีเงินกองทุนพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยจึงกำหนดจัดกิจกรรม ตลาดนัดความสุข เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจในด้าน Start Up เกิดการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ในการเป็นนักธุรกิจ เพื่อดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จตั้งแต่ขณะศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย และนำประสบการณ์ไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   402 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล