โครงการเสริมสร้างภาษาและสร้างการเป็นผู้ประกอบการ

วันที่เริ่มต้น 12/08/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 13/08/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำกิจกรรมนอกเหนือจากหลักสูตร ที่จะได้รับประสบการณ์จากการทำกิจกรรม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นผู้ประกอบการ และส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร เพื่อเตรียมพร้อมออกสู่วิชาชีพ ดังนั้น สโมสรนักศึกษาฯ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อโดยมุ่งเน้นการสร้างภาวะความเป็นผู้ประกอบการและทักษะการใช้ภาษาให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา เพื่อให้เกิดความตระหนักและซึมซับกระบวนการทางความคิด (Mindset) ของการเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่เริ่มต้นจนเป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งธุรกิจใหม่และสร้างความมั่งคั่งให้ตนเองและสังคมได้ในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล