โครงการค่ายอินทนิล สภากล้าใหม่ ประจำปี 2565

วันที่เริ่มต้น 10/09/2565 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 11/09/2565 เวลา 16:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6201102341   นายณทศพล   ค้ำชู : พืชสวน (ไม้ผล) 24ชั่วโมง
6204106324   นางสาวศราวรรณ   ปุ๊ดแค : เทคโนโลยีสารสนเทศ 24ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 24ชั่วโมง
6215123344   นางสาวศิรินันท์   จะสาร : พลังงานทดแทน 24ชั่วโมง
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 24ชั่วโมง
6304101317   นายเจษฎากร   เพลัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 24ชั่วโมง
6304101330   นายเทวินทร์   อินตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 24ชั่วโมง
6305101372   นางสาวพรสรวง   สอาดศรี : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6305101377   นางสาวพิชญา   ภัทรบรรพต : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6305101381   นางสาวภัทราพร   สอนเสนา : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 24ชั่วโมง
6314101320   นางสาวณชพร   ดีวัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
6314101364   นางสาวพรรณพิชชา   ยิ้มเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
6315123344   นายเจตนิพัทธ์   เลสัก : พลังงานทดแทน 24ชั่วโมง
6401102507   นายวรพล   ปานขาว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 24ชั่วโมง
6405101396   นางสาวณฉัตรจุฑาพัตร   อุ่นเตียม : รัฐศาสตร์ 24ชั่วโมง
6405105358   นางสาวอุษณีย์   ฐิติวิชญานันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 24ชั่วโมง
6406101384   นางสาวพัชระนันท์   โรจนภาค : การจัดการ 24ชั่วโมง
6406101386   นางสาวพิมพกานต์   ธนะปัด : การจัดการ 24ชั่วโมง
6406102429   นายภูรินท์   ประทุมมา : การตลาด 24ชั่วโมง
6406102442   นางสาววิภาวัณย์   หัดถะพรม : การตลาด 24ชั่วโมง
6406102459   นางสาวอรปรียา   ศรชัย : การตลาด 24ชั่วโมง
6406103399   นางสาวณัฐศศิ   สถา : บัญชี 24ชั่วโมง
6406104316   นางสาววศินี   อินทะขัน : การเงิน 24ชั่วโมง
6406106307   นางสาวฐิติมา   ใจมั่ง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 24ชั่วโมง
6406106323   นางสาวรุ่งนภา   ประทุมเทพ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 24ชั่วโมง
6422101387   นางสาวนรบดี   ศรีแดง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 24ชั่วโมง
6422101552   นายอภิวิชญ์   ยอดกิจอุดมยิ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 24ชั่วโมง
สภานักศึกษาเป็นองค์กรที่ทำกิจกรรมด้านพิทักษ์สิทธิและสวัสดิการของนักศึกษา สภานักศึกษาได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจด้านการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิและสวัสดิการของนักศึกษา รวมถึงหน้าที่ต่าง ๆ ภายในสภานักศึกษา เพื่อที่จะให้นักศึกษาเข้ามาเป็นสมาชิกสภาเพื่อร่วมกันศึกษาการทำงานของสภานักศึกษา ก่อนการเลือกตั้งสมัครสมาชิกสภานักศึกษาประจำปี 2566 และเพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาใหม่เพิ่มเติมอีกทั้งยังเป็นกระบอกเสียงในการร้องเรียนปัญหาที่กระทบต่อสิทธิ์และสวัสดิการนักศึกษา รวมถึงการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างสมาชิกสภานักศึกษาในปัจจุบันกับสมาชิกสภานักศึกษาใหม่
สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์ที่จะจัดโครงการอินทนิล สภากล้าใหม่ประจำปี 2565 เพื่อให้สมาชิกสภานักศึกษาได้จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของสภานักศึกษาให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วม โดยกิจกรรมที่พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของสภานักศึกษาและสร้างเครือข่ายในการทำงาน ให้เป็นตัวแทนกระบอกเสียงของนักศึกษารวมถึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องสภากล้าใหม่ในวันที่ 10-11 กันยายน พ.ศ 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 140 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล