โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1/2565 ข้อควรปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

วันที่เริ่มต้น 07/09/2565 เวลา 13:30 วันที่สิ้นสุด 07/09/2565 เวลา 16:30
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยงานภายใน  งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาเป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นนักศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2551 โดยนักศึกษาของคณะฯ ถูกกำหนดให้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาตามหลักสูตรของคณะ ในการดำเนินงาน คณะฯ มีนโยบายให้แต่ละสาขาวิชาบริหารงานสหกิจได้อย่างอิสระ และกำหนดกฎเกณฑ์เงื่อนไขในการบริหารจัดการเป็นไปในแนวทางเดียวกันกระบวนวิชาสหกิจศึกษานี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงแล้ว ยังทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ระบบการทำงาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษาไม่สามารถได้รับจากการเรียนสอนในสถานศึกษา นอกจากนี้สถานศึกษายังมีโอกาสรับรู้ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนประโยชน์ของโปรแกรมสหกิจศึกษาที่มีต่อตัวนักศึกษาเองสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจ และคณาจารย์จะได้มีโอกาสปรึกษาหารือกับนักศึกษาและสถานประกอบการในการหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางในการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจมีเกิดขึ้นได้ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะฯ และสถานประกอบการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนวิชาสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายต่อไป อีกทั้งยังสามารถนำข้อเสนอแนะต่างๆ นำมาพัฒนาหลักสูตร และสร้างเครือข่ายต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 130 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   149 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล