โครงการรู้รักสิทธิหน้าที่และสวัสดิการนักศึกษา ประจำปี 2565

วันที่เริ่มต้น 07/09/2565 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 07/09/2565 เวลา 16:30
สถานที่จัด โรงอาหารเทิดกสิกร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6201102341   นายณทศพล   ค้ำชู : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
6203102303   นางสาวชนิสรา   สินล่ำซำ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6204106324   นางสาวศราวรรณ   ปุ๊ดแค : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6209101344   นางสาวเบญจมาศ   บรรเทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6215123326   นางสาวปิ่นเงิน   สะมุกุ๊ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6215123344   นางสาวศิรินันท์   จะสาร : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6303103323   นางสาวปรญา   วรรณไพบูลย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6305101372   นางสาวพรสรวง   สอาดศรี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305101377   นางสาวพิชญา   ภัทรบรรพต : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6306101445   นายอดิศักดิ์   สุดเฉลียว : การจัดการ 12ชั่วโมง
6306106306   นายชัชวาลย์   คำไชโย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6309101333   นายธีรภัทร์   วงษ์นาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6312101333   นางสาวสุจิรา   แซ่จื้อ : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6314101304   นายกรุณพล   อินทร์สุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6314101375   นายภัทราวุธ   โภคาปกรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6315123302   นายกษิเดช   สายโท๊ะ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6318102380   นายพัชรพล   ศรีมณี : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6318102388   นางสาวพิรยาพร   โทจำปา : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6405101378   นายภูมิ   บุญเหลื่อม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405101396   นางสาวณฉัตรจุฑาพัตร   อุ่นเตียม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105323   นายปารมี   วงศ์ลิขิตลาภ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105329   นางสาวพิมพ์วิภา   สมบุญชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105338   นางสาวรุจิรัตน์   เวชมะโน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6405105358   นางสาวอุษณีย์   ฐิติวิชญานันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6406101384   นางสาวพัชระนันท์   โรจนภาค : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406101385   นางสาวพันธิตรา   คำจา : การจัดการ 12ชั่วโมง
6406102429   นายภูรินท์   ประทุมมา : การตลาด 12ชั่วโมง
6406102442   นางสาววิภาวัณย์   หัดถะพรม : การตลาด 12ชั่วโมง
6406103386   นางสาวจุฑารัตน์   เพิ่มผล : บัญชี 12ชั่วโมง
6406106307   นางสาวฐิติมา   ใจมั่ง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6406106323   นางสาวรุ่งนภา   ประทุมเทพ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 12ชั่วโมง
6409101343   นางสาวจันทนา   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6410101351   นายพลเชฎฐ์   ธุระวรรณ์ : การประมง 12ชั่วโมง
6422101387   นางสาวนรบดี   ศรีแดง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6422101552   นายอภิวิชญ์   ยอดกิจอุดมยิ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
6501102308   นายกษิดิศ   กวงคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
6505101329   นายจิรวัฒน์   สามศรีโพธิ์แก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505101338   นายชนกันต์   เชาว์ช่างเหล็ก : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505101345   นายชัยยาวัฒน์   ยวงสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505101390   นายนิติกร   ทาปัญญา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6505101414   นายพฤฒภณ   ตาคำ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6506104401   นายเพชรรัตน์   เพชรแพ : การบริหารการเงินและการลงทุน 12ชั่วโมง
6518102514   นายวรานนท์   โทจำปา : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
สภานักศึกษามีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณา วิเคราะห์ประเมินผลโครงการ และตรวจสอบงบประมาณขององค์กรนักศึกษาที่ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาโดยรวม และเป็นองค์กรพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการอันเป็นผลประโยชน์ของนักศึกษาคอยเป็นสื่อกลางในการรับเรื่องร้องเรียนด้านสิทธิ์และสวัสดิการระหว่างนักศึกษาที่อยากให้มหาวิทยาลัยจัดสรรให้
ด้วยเหตุนี้สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้เห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมโครงการรู้รักสิทธิ์และสวัสดิการนักศึกษา ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้และตระหนักถึงสิทธิ์และสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เช่น หอสมุด หอพัก ห้องพยาบาล โรงอาหาร สระว่ายน้ำ สนามกีฬาออกกำลังกาย ศูนย์เทคโนโลยีและดิจิตอล กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมและตึกอำนวยการอำนวยยศสุข ที่มีหน่วยงานคอยบริการนักศึกษา มีกองพัฒนานักศึกษา งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีฐานะยากจน เป็นนักศึกษากิจกรรม เป็นต้น และสวัสดิการของคณะ/วิทยาลัยที่ได้จัดสรรให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีการแสดงความสามารถพิเศษและการออกแบบโปสเตอร์ที่สื่อถึงสิทธิหน้าที่และสวัสดิการนักศึกษา “ในหัวข้อสวัสดิการในมหาวิทยาลัยที่ฉันใฝ่ฝัน” เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิหน้าที่และสวัสดิการในมหาวิทยาลัยที่พึงจะได้รับ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1020 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล