กิจกรรมจิตอาสาเตรียมขบวนศิลปวัฒนธรรม (วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม)

วันที่เริ่มต้น 01/09/2565 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2565 เวลา 16:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับสมัครนักศึกษาความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ประจำปี 2565 ประกอบไปด้วย วงดนตรีแม่โจ้แบนด์ วงดนตรี Cowboy วงดนตรีโปงลาง วงดนตรีไทยและพื้นเมือง และการแสดงนาฏศิลป์ และอื่นๆ โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมสมัครเป็นจำนวนมาก กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และส่วนสนับสนุนนักศึกษาในการทำกิจกรรมด้านดังกล่าว และเพื่อเป็นการสร้างทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยี ในรูปแบบมิติของศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนาฏศิลป์ รวมถึงการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา การเรียนการสอน กับคณะศิลปศาสตร์ ในการร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียน ในรายวิชา ศท 011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนาฏศิลป์ เพื่อเป็นการสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์และส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยรูปแบบกิจกรรม มีดังนี้
1.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ประจำปี 2565 นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมต้องเข้ารับฟังการปฐมนิเทศเพื่อให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในขณะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เข้าใจ และฝึกฝน พัฒนาทักษะความสามารถ เพื่อเตรียมความพร้อมในการแสดง ในวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2.กิจกรรมการประกวดคลิป Cover เพลงแม่โจ้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องส่งคลิปประกวดวงดนตรี Cover เพลงแม่โจ้ ประเภททีม และสร้างสรรค์ผลงานโดยมีการผสมผสานวงดนตรี ทั้งดนตรีสากล ดนตรีไทย หรือดนตรีอื่นๆ ตามความเหมาะสม
3.กิจกรรมดนตรีในสวน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะแสดงผลงานที่ร่วมประกวดและผลงานที่ร่วมฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ ในวันที่ 26-30 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น. ณ ลานอุทยานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี (Maejo Centennial Botanical Park)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล