โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ราตรีศรีพิกุล คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่เริ่มต้น 13/08/2565 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 14/08/2565 เวลา 23:00
สถานที่จัด คณะวิทยาศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6304101354   นางสาวภัทรธิดา   พงศ์พัสนันท์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16ชั่วโมง
6304102302   นายกฤษดา   เพ็ชด้วง : เทคโนโลยีชีวภาพ 16ชั่วโมง
6304102303   นางสาวกิตติกา   แก้วริน : เทคโนโลยีชีวภาพ 16ชั่วโมง
6304102312   นางสาวพรรณกร   กำเนิดเกิด : เทคโนโลยีชีวภาพ 16ชั่วโมง
6304102313   นางสาวพิณญาพร   วงค์สามาร : เทคโนโลยีชีวภาพ 16ชั่วโมง
6304102319   นางสาวเวียงพิงค์   ขัดสีแสง : เทคโนโลยีชีวภาพ 16ชั่วโมง
6304102320   นางสาวศุภรดา   สมบูรณ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 16ชั่วโมง
6304104303   นายกฤติชัย   โรจะนะ : สถิติ 16ชั่วโมง
6304106303   นายกิตติพงศ์   พรหมเรืองฤทธิ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6304106304   นายเกียรติกุล   กิจสงวน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6304106305   นางสาวจณิตตา   เจริญศิริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6304106306   นายจารุกิตติ์   กัญญา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6304106307   นางสาวจุฑามาศ   พงษ์เถื่อน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6304106308   นายเจตนิพัทธ์   ทองรอด : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6304106309   นายเจษฎาพงษ์   ปุ๊ดใจ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6304106310   นายเจษฎาภรณ์   ปุ๊ดใจ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6304106311   นางสาวชนาพร   ภูนสุวรรณ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6304106314   นายณัฐพล   นวนอ่อน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6304106315   นายถิระพจน์   ถีระพันธ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6304106316   นายทักษ์ดนัย   ฤกษ์สกุลชัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6304106318   นายธนกร   วงศ์ลังกา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6304106319   นายธนธรรม   ขัติวงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6304106321   นายธนศักดิ์   ราชล้อม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6304106323   นายนิธิวิทย์   แสนขาว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6304106327   นายพันธกานต์   คนเที่ยง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6304106329   นายภัคพล   ปานบัว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6304106330   นายภูรินท์   ทองแดง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6304106331   นายภูวิศ   คำสุขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6304106332   นายมนต์ชัย   ศรีสวาท : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6304106333   นายรัชชานนท์   เพ็ชรหาญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6304106334   นางสาววาสนา   กิมอ่อน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6304106335   นางสาวศศินา   เฮงสิน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6304106336   นายศุภกร   เปียงเจริญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6304106337   นายศุภมงคล   นนฤาชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6304106338   นายสุรเชษฐ   ลาภโต : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6304106339   นางสาวหัสยา   ขาวใหม่ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6304106340   นางสาวอรพินท์   จันทา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6304106341   นางสาวอัญญารัตน์   อินทรมงคล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6304106342   นางสาวสกุลดี   ลิ้มวัฒนะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6404102308   นางสาวนัฏฌาริกา   ปานเนียม : เทคโนโลยีชีวภาพ 16ชั่วโมง
6404102312   นางสาวพัชรินทร์   ศิริวงศ์ตระกูล : เทคโนโลยีชีวภาพ 16ชั่วโมง
6404102314   นางสาวเพชรรดา   ขันทะรักษ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 16ชั่วโมง
6404102316   นายราเมศวร์   คำเพ็ง : เทคโนโลยีชีวภาพ 16ชั่วโมง
6404102317   นางสาววริศรา   เตชะอำไพ : เทคโนโลยีชีวภาพ 16ชั่วโมง
6404102336   นางสาวรัตนาพร   วงศ์คำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 16ชั่วโมง
6404106305   นายจักษุรัตน์   จันเป็ง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6404106307   นางสาวชลธิชา   เอี่ยมเส็ง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6404106308   นางสาวณัฐนรี   อุประ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6404106315   นางสาวธัญวรัตม์   พิมประสาร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6404106318   นายเธียรเทวัญ   มุ่งคิด : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6404106321   นายปฏิภาน   กรุณา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6404106326   นายภาสกร   ถ้ำทอง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6404106330   นายรพีภัทร   วงค์ขัติย์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6404106339   นายสกล   ภพภาณุมาศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6404106342   นายสิริณัฏฐ์   ปานรักษา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6404106347   นางสาวอรญา   กาจารี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6404106352   นายณัฐยศ   จ้อยเจริญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6404106365   นางสาวสุดารัตน์   รัตนศิลป์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6404106366   นางสาวสุทธิลักษณ์   แสนพรหม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6504101321   นางสาวซี   โชติไพศาลกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16ชั่วโมง
6504101339   นายธนดล   นาคบุตรศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16ชั่วโมง
6504101341   นายธนพนธ์   อินท์ขะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16ชั่วโมง
6504102313   นางสาวชนินรัตน์   ก้อนแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 16ชั่วโมง
6504102314   นางสาวชลธิชา   ภาโส : เทคโนโลยีชีวภาพ 16ชั่วโมง
6504102315   นางสาวญดาพร   สรรพอาสา : เทคโนโลยีชีวภาพ 16ชั่วโมง
6504102321   นายธนวัฒน์   จันทร์ทรัพย์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 16ชั่วโมง
6504103302   นางสาวกัญญ์วรา   ทรวงแก้ว : เคมี 16ชั่วโมง
6504103307   นางสาวจิตรกัญญา   วัฒโน : เคมี 16ชั่วโมง
6504103309   นางสาวจุฬาลักษณ์   ขาวฟอง : เคมี 16ชั่วโมง
6504103310   นางสาวฉัตรชาลี   ดุลสาและ : เคมี 16ชั่วโมง
6504103311   นางสาวชญานิศ   เพชรนนทวัฒน์ : เคมี 16ชั่วโมง
6504103312   นางสาวชลนิภา   เพ็งสำราญ : เคมี 16ชั่วโมง
6504103313   นางสาวญาณิศา   ทุ่งราช : เคมี 16ชั่วโมง
6504103341   นางสาวธิชา   เด็งแมะ : เคมี 16ชั่วโมง
6504103344   นายอรรถกร   ปิงแก้ว : เคมี 16ชั่วโมง
6504103345   นางสาวอรุณี   ทรายเพ็ชร : เคมี 16ชั่วโมง
6504103346   นางสาวบุศรินทร์   เดชอุดม : เคมี 16ชั่วโมง
6504104301   นายจิตบูรพา   คำมา : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6504104302   นายธีรศักดิ์   ตาสาย : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6504104307   นางสาวสุทิวัน   พรมสุข : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6504104308   นางสาวหัสยา   สูงพิมพ์ : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6504104316   นายสุเนติพล   สุวรรณเพชร : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6504105301   นางสาวกฤษณา   อันทารัตน์ : คณิตศาสตร์ 16ชั่วโมง
6504105302   นางสาวจิรภัทร   สังข์ยัง : คณิตศาสตร์ 16ชั่วโมง
6504105303   นายเจษฎา   โพธิ์ทอง : คณิตศาสตร์ 16ชั่วโมง
6504105304   นายเชาว์วรรธน   เกินกลาง : คณิตศาสตร์ 16ชั่วโมง
6504105305   นายณัฐชานน   บุญเกื้อ : คณิตศาสตร์ 16ชั่วโมง
6504105306   นางสาวทัศราภรณ์   แก้วแก่นคูณ : คณิตศาสตร์ 16ชั่วโมง
6504105307   นางสาวธัญญาสิริ   ปัจชา : คณิตศาสตร์ 16ชั่วโมง
6504105308   นางสาวธุรดา   เทศหริ่ง : คณิตศาสตร์ 16ชั่วโมง
6504105309   นางสาวนพมาศ   กุลเทพ : คณิตศาสตร์ 16ชั่วโมง
6504105310   นางสาวนภัสนันท์   หลำเจริญ : คณิตศาสตร์ 16ชั่วโมง
6504105312   นายบุญญฤทธิ์   ด้อมสูงเนิน : คณิตศาสตร์ 16ชั่วโมง
6504105313   นายปรเมศวร์   พรพงศธร : คณิตศาสตร์ 16ชั่วโมง
6504105315   นายภัคพล   โกศลอุดมวิทย์ : คณิตศาสตร์ 16ชั่วโมง
6504105317   นางสาวภัทรนันท์   รัตนเทพี : คณิตศาสตร์ 16ชั่วโมง
6504105319   นายวุฒินันท์   คำมาเรือน : คณิตศาสตร์ 16ชั่วโมง
6504105320   นายศุภกร   ชื่นบุญอาภรณ์ : คณิตศาสตร์ 16ชั่วโมง
6504105323   นางสาวสุธาทิพย์   ใจแสน : คณิตศาสตร์ 16ชั่วโมง
6504105324   นางสาวสุพรรษา   แม่นยำ : คณิตศาสตร์ 16ชั่วโมง
6504105325   นางสาวสุรัชยาภรณ์   บุญทอง : คณิตศาสตร์ 16ชั่วโมง
6504105326   นางสาวอรรถยา   สมศรี : คณิตศาสตร์ 16ชั่วโมง
6504105327   นางสาวอัฉราพรรณ   ศรพิชัย : คณิตศาสตร์ 16ชั่วโมง
6504106316   นางสาวจิตมณี   มีแสง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6504106323   นางสาวจุฑามาศ   คิดดี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6504106367   นางสาวนุชจิรา   เสาร์โมกข์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6504106375   นางสาวพรปวีณ์   จันทจร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6504106382   นางสาวภัทรดา   เยื้อนจันทึก : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6504106403   นายวิทวัฒน์   กาสมศักดิ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6504106404   นางสาววิภาดา   ปันเจริญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6504106408   นายศักรินทร์   ยศชัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6504106411   นายศิริธนากร   มูลคำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6504106416   นางสาวสาธินี   ขุนดำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
6504106419   นายสิทธิชัย   โพธิ์จิ๋ว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล