กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ณ แปลงไผ่เพื่อน้อง
-
วันที่เริ่มต้น 10/08/2565 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 10/08/2565 เวลา 16:00
สถานที่จัด แปลงไผ่เพื่อน้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
งานบริการวิชาการและวิจัย ได้จัดกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันหน้าดินพังทะลาย ณ แปลงไผ่เพื่อน้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เมื่อวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 51 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   51 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล