โครงการก้าวแรกแห่งบ้านหลังใหม่สู่อ้อมใจหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (กิจกรรมทำบุญหอพักนักศึกษาใหม่)

วันที่เริ่มต้น 10/08/2565 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 10/08/2565 เวลา 12:00
สถานที่จัด ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหอพักอุดมศิลป์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานหอพัก
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6205105327   นายณัฐวุฒิ   ต๊ะศักดิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6209101359   นายพิสิษฐ์   ปรากฎผล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6212102308   นายชัชพงศ์   เรืองวงษ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6218102358   นายพัศกรจรัส   คำแดง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6301124301   นายกนกนภัส   ตั๋นกำเลิศ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6303103327   นางสาวพรไพลิน   เรวัตโต : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6304101361   นายวรเชษฐ์   บารมี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6305101310   นายจรัณ   หนักแน่น : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101313   นายจิตติพล   เทพคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305101325   นายโชคนรินทร์   บัวบาน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105373   นายกิตติวิทย์   นันตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101305   นายกัณฑ์ธีร์   ยอดคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101322   นางสาวชรินรัตน์   พรมไชยยะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101331   นางสาวฐิติมา   บัวมาศ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101370   นายพรพิพัฒน์   เข็มขาว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101385   นางสาวรังสิการ   รักมิตร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101396   นางสาวณฉัตรจุฑาพัตร   อุ่นเตียม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6406101452   นางสาวจิราภรณ์   เครื่องคำ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406102388   นางสาวกัลยา   นิ่มนวน : การตลาด 6ชั่วโมง
6406106323   นางสาวรุ่งนภา   ประทุมเทพ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6ชั่วโมง
6414102336   นางสาวรัตนาพร   คำเงิน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6415123313   นางสาวชญาดา   ศรีชาย : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6415123323   นางสาวภคนันท์   วงศ์ทา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6415123343   นางสาวอรณิชา   ทิพย์ชัย : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6415124022   นายณัฐพงศ์   สุวรรณรัตน์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6415124063   นายสุรวุธ   โยธารักษ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6505105468   นายกิตติกร   ดวงตาดำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
ด้วยงานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ประจำปี 2565 เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือ ให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของนักศึกษาที่อยู่ภายในหอพัก พร้อมทั้งการสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมที่งานหอพักและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น จึงถือได้ว่าคณะกรรมการหอพักนักศึกษาเป็นกำลังสำคัญของงานหอพักที่มีส่วนผลักดันให้งานหอพักปฏิบัติภารกิจด้านการให้บริการที่พักอาศัย พร้อมทั้งดูแลนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในช่วงการรายงานตัวเข้าหอพักซึ่งมีจำนวนนักศึกษาเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากกว่า 3,500 คน ทำให้มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาใหม่ งานหอพักจึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่มีจิตอาสาในการเข้ามาช่วยงานในการอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองในช่วงการรับการรายงานตัวนักศึกษาใหม่เข้าหอพัก หลังจากนั้นจะเป็นกิจกรรมการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาที่ย้ายมาอยู่ภายในสภาพแวดล้อมใหม่ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น งานหอพักจึงจัดโครงการก้าวแรกแห่งบ้านหลังใหม่สู่อ้อมใจหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น โดยแบ่งการปฏิบัติออกเป็น 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการหอพัก กิจกรรมรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่เข้าหอพัก และกิจกรรมทำบุญหอพัก ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการปฏิบัติในแต่ละกจิกรรมสามารถครอบคลุมและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างครบถ้วน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล