โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ ประจำปี 2565

วันที่เริ่มต้น 08/07/2565 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 08/07/2565 เวลา 12:00
สถานที่จัด อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ไหว้ครูครอบครูดนตรีไทย เป็นพิธีการที่ควรยกย่องและอนุรักษ์ไว้ ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกัน มาแต่โบราณซึ่งนักดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทยเชื่อว่า เครื่องดนตรีไทยทุกประเภท การแสดงนาฏศิลป์ทุกประเภท มีครูประจำอยู่ เพื่อช่วยประสิทธ์ิประสาทวิชาด้วยกันทั้งสิ้น การแสดงเคารพบูชาอยู่เสมอ จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภายภาคหน้า เกิดศิริมงคลและเป็นการอำนวยอวยพรให้แก่ลูกศิษย์ที่ใช้วิชาชีพดนตรีนาฏศิลป์เลี้ยงตนเองและครอบครัว ประกอบกับเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์เป็นประจำขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการถ่ายทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   3000 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล