โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการขยะ”

วันที่เริ่มต้น 23/07/2565 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 23/07/2565 เวลา 15:00
สถานที่จัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบันการรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่น่าสนใจ แก่ประชาชนทั่วโลกนั้น ปัจจัยที่สำคัญมิใช่เฉพาะธุรกิจเท่านั้นที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ด้านประชาชนผู้บริโภคก็มีส่วนก่อให้เกิดปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ดังนั้น ผู้บริโภคที่จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืน ทุกคนจึงมีภารกิจในการใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน ในการบริโภค การใช้ ทรัพยากรอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมการใช้ชีวิตส่วนใหญ่แล้วจะทำให้ต้องฝืนกับความสบาย และความฟุ่มเฟือยที่เป็นอยู่ เครื่องมือสำคัญของการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต คือ ความมีเหตุผล การมีสติในการใช้ชีวิต ที่สำคัญได้แก่ ทุกช่วงชีวิตที่ผ่านมาเราได้ใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาล สำหรับคนหนึ่งคน ตั้งแต่เกิด จนตาย โดยไม่คำนึงถึงคนในรุ่นลูกหลาน การตอบสนองต่อการรณรงค์ต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานเป็นช่วงเวลาสั่น ๆ แล้วก็จางหายไป
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบวางแผนสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนโยบายในการขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว Green Office ตอบสนองยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO) ของมหาวิทยาลัยด้วยการสร้างสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Green House Gases (GHG) ในทุกภาคส่วน และตลอดห่วงโซ่การผลิตและการบริโภคอันนำไปสู่การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 1  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล