โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่เริ่มต้น 01/07/2565 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 01/07/2565 เวลา 16:30
สถานที่จัด คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันที่ยาวนานต่อเนื่องมาหลายปีส่งผลให้กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ สภาพการลงทุนชะลอตัวและลดน้อยลง ทั้งยังมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการชะลอการรับพนักงาน พร้อมกับอาจมีการเลิกจ้างงาน ดังนั้นตลาด แรงงานจึงเป็นตลาดของผู้รับสมัครที่จะคัดเลือกเฉพาะคนที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติตรงกับ ความต้องการเข้าทำงาน ดังนั้นการหางานในปัจจุบันจึงยากลำบากกว่าในอดีตมาก เนื่องจากในยุคปัจจุบันการรับคนเข้าทำงานในทุกวันนี้จะพิจารณาองค์ประกอบสำคัญต่างๆ อาทิ บุคลิกภาพ ความคล่องตัว ความอดทน ความเป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้กระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ตั้งแต่ช่วงก่อนการศึกษา (ปฐมนิเทศ) เป็นช่วงเวลาที่ต้องการให้นักศึกษาปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย สร้างความเข้าใจในการใช้ชีวิต ปรับตัวก่อนการศึกษา และค้นหาจุดเด่นของตนเอง ตลอดจนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและสถานศึกษาผ่านความคิดเห็นของผู้ปกครอง ทั้งนี้ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญและมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาตลอดหลักสูตรของนักศึกษาเป็นอย่างมาก ผู้ปกครองควรได้รับความรู้และมีความเข้าใจต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน เงื่อนไข หลักเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ เพื่อจะได้สามารถปรับตัวและเตรียมการไปพร้อม ๆ กับบุตรหลานได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 คณะพัฒนาการท่องเที่ยวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่มีความจำเป็นและสำคัญสำหรับนักศึกษา อาทิ แนวทางและแล้วปฏิบัติในการเรียน กฎระเบียบข้อบังคับสำหรับนักศึกษา สภาพแวดล้อมภายในคณะและมหาวิทยาลัย การให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของคณะ ตลอดจนเพื่อต้อนรับและสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ของคณะพัฒนาการท่องเที่ยวทุกคน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   335 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล