กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ ส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ

วันที่เริ่มต้น 01/01/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด ครัวอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ เป็นโครงการที่แสดงถึงพลังความรัก ความสามัคคี และความเข็มแข็งของชาวแม่โจ้ การประสานความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย การพัฒนาอัตลักษณ์แม่โจ้ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มุ่งหวังให้เป็นที่พึ่งของน้องแม่โจ้ ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่เพื่อนพ้องน้องพี่ มีเกียรติและศักดิ์ศรีที่ดีงาม ประการสำคัญคือเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ และเป็นโครงการสนองยุทธศาสตร์และสนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเป็น มหาวิทยาลัยสี่เขียว (Green University) และมหาวิยาลัยชีวิต (Life University) อันมีการเกษตรเป็นรากฐาน เป็นการช่วยเหลือนักศึกษาปัจจุบันที่มีฐานะยากจน ขัดสนและขาดแคลน ได้รับประทานอาหารบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยเหลือแบ่งเบาภาระในเศรษฐกิจฝืดเคืองของผู้ปกครอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล