โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่เริ่มต้น 01/07/2565 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 01/07/2565 เวลา 16:30
สถานที่จัด ศูนย์กีฬเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผ่านระบบ Microsoft Teams 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในหลักสูตร 4-5 ปี และหลักสูตร 4 ปีเทียบเข้าเรียน รวมจำนวน 15 คณะ และ 2 วิทยาเขต ซึ่งแต่ละปีการศึกษาจะมีนักศึกษาจากทุกภาคของประเทศไทยเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้รับฟังปฐมโอวาทจากท่านอธิการบดี และทราบนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา การบริการและสวัสดิการของนักศึกษา การใช้ชีวิตของนักศึกษาในการปรับตัวในยุคโควิด - 19 ในรั้วมหาวิทยาลัย และรับทราบเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของนักศึกษา งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา
กองพัฒนานักศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการบูรณาการด้านกิจกรรมและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาให้จบออกไปเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 5580 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล