โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ - เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่เริ่มต้น 06/07/2565 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 06/07/2565 เวลา 12:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขา/กอง สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และมีทักษะด้านต่าง ๆ รวมทั้งการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีนั้น มหาวิทยาลัย ฯ ตระหนักว่ามหาวิทยาไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง ถ้าขาดการประสานงานและความช่วยเหลือจากสังคมและผู้ปกครอง เพราะผู้ปกครองมีส่วนในการอบรมดูแลนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการประชุมชี้แจง กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย การช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาตลอดการอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการประสานงาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแก่ผู้ปกครอง อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยและผู้ปกครองจะได้มีโอกาสเพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาให้ได้รับการพัฒนาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล