โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว MJU Green University (กิจกรรแกนนำนักศึกษาในการร่วมดำเนินกิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว)
Project to Drive Green University Operations: MJU Green University
วันที่เริ่มต้น 02/07/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 03/07/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6405101331   นางสาวฐิติมา   บัวมาศ : รัฐศาสตร์ 16ชั่วโมง
6406105321   นายวรพรต   วงค์คำมา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 16ชั่วโมง
6410101332   นายสุทธิพงษ์   สุทธิจิต : การประมง 16ชั่วโมง
6501102325   นางสาวคีตภัทร   นาหรุ่น : พืชสวน (พืชผัก) 16ชั่วโมง
6504102312   นางสาวชฎาวีร์   คงยอด : เทคโนโลยีชีวภาพ 16ชั่วโมง
6505101486   นายอธิป   ลันสันเทียะ : รัฐศาสตร์ 16ชั่วโมง
6506103423   นางสาวภัทรธิตา   กนิษฐ์สกุล : บัญชี 16ชั่วโมง
6506103504   นางสาวอรฤทัย   ไชยวรณ์ : บัญชี 16ชั่วโมง
6506103506   นางสาวอริสรา   สระจันทึก : บัญชี 16ชั่วโมง
6506105308   นางสาวจุฬารัตน์   ภักดี : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 16ชั่วโมง
6514101303   นายกมลนาวิน   ยอดเทวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6514101324   นายจอมพล   เชยชม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6514101332   นายเจษฎาพร   วิไลจารุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6514101337   นางสาวชนัทกาญจน์   ยันทะวาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6514101340   นางสาวชมพูนุท   สุขเคหา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6514101363   นางสาวดรุณี   ชมแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6514101364   นางสาวดาวจิตรา   จำปาบุรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
6522101360   นายธนาธิป   คงฉิม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 16ชั่วโมง
ตามที่มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงาน และคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานนั้น
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO) การขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนามหาวิทยาลัย ได้รับคะแนนการประเมิน Green University Ranking ทั้ง 7 ด้าน ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การจัดทำข้อมูลการประเมิน Green University เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมการดำเนินงานทั้ง 7 ด้าน ตลอดจนการสนับสนุนการจัดกิจกรรม การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ Green University Ranking ประจำปี 2565 จึงขออนุมัติโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว MJU Green University ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   3000 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล