โครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
โครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
วันที่เริ่มต้น 01/07/2564 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2564 เวลา 11:00
สถานที่จัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน (แบบออนไลน์) 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาพลังงานทดแทน และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในแต่ละหลักสูตรจบการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทำให้มีความรู้พื้นฐานต่างกัน โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์ที่เป็นวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม อีกทั้งความรู้พื้นฐานด้านพลังงานทดแทน ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มอัตราการคงอยู่ในชั้นปีที่ 1 ให้สูงขึ้น วิทยาลัยพลังงานทดแทนจึงได้จัดโครงการปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาขึ้น ซึ่งคาดหวังว่าจะสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และสามารถปรับตัวในการเรียนรายวิชาต่างๆ ได้ดีขึ้น และส่งผลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในระยะยาว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 20  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   195 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล