โครงการเสริมทักษะนักศึกษาเพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) ปีการศึกษา 2564

วันที่เริ่มต้น 22/04/2565 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 22/04/2565 เวลา 16:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการศึกษาได้ดำเนินการตามแนวการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education) ที่มีจุดมุ่งหมายในการผลิตผลการเรียนรู้ (ความรู้และทักษะความสามารถของนักศึกษา) ที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และประเมินได้ โดยหลักสูตรได้กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLO) ไว้อย่างชัดเจนผ่านกระบวนการออกแบบหลักสูตรแบบ Backward Curriculum Design ที่การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมาจากข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของหลักสูตรและตลาดแรงงาน นำมากำหนดรายวิชาและกำหนดวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว แต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรคือความรู้ความเข้าใจในจุดมุ่งหมายหรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรตั้งแต่ต้น ซึ่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLO) ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 จะเกิดแก่ผู้เรียน มีดังนี้
PLO 1) สามารถเข้าใจหลักการสำคัญด้านการสื่อสารดิจิทัลและองค์ประกอบของสื่อดิจิทัลแต่ละประเภท
PLO 2) สามารถใช้แนวคิดและทักษะการคิดระดับสูงทั้งการคิดเชิงระบบ คิดเชิงวิเคราะห์และเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานให้มีคุณค่า มีประโยชน์หรือเป็นสิ่งใหม่
PLO 3) สามารถใช้ความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบและสร้างสื่อดิจิทัลตรงความต้องการกลุ่มเป้าหมายหรือสามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์และเกษตร
PLO 4) สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ ประเด็นด้านสื่อโดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นบนความรับผิดชอบ
PLO 5) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น และมีจิตอาสา
โครงการเสริมทักษะนักศึกษาเพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) จึงเป็นกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่สำคัญยิ่งที่คณะ ฯ ได้จัดขึ้น เพื่อช่วยให้นักศึกษาใหม่มีความเข้าใจในภาพรวมของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน อันจะนำไปสู่การเกิดผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามที่ต้องการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 238 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล