โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่เริ่มต้น 04/04/2565 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 30/04/2565 เวลา 16:30
สถานที่จัด ผ่านระบบออนไลน์ ms team 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
จากสภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีผลกระทบจากเทคโนโลยีดิจิทัล ทําให้เราต้องมีความรู้ ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง และพร้อมปรับเปลี่ยนตนเองตลอดเวลา โดยเฉพาะนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะออกไปสู่โลกของการทํางาน หรือการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ เพราะสังคมภายนอกห้องเรียนมีผู้คนที่มีศักยภาพสูงมากมายที่เราต้องร่วมงานด้วย นักศึกษาที่เป็นนักปฏิบัติ ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน เข้าใจสถานการณ์การประกอบอาชีพได้ดีกว่าย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการเข้าสู่โลกแห่งอาชีพ แนะแนวทางการสร้างความสุข ความสำเร็จของในการทำงาน รวมทั้งเป็นการแนะแนวเส้นทางการทำงานในอนาคตให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะจบ ให้มีแนวทางเลือกในการตัดสินใจทำงานในองค์กรที่มีความมั่นคง และสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานเพื่อให้นักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปแล้วได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 93 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   80 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล