โครงการเสริมสร้างทักษะ: ToBiz Camp สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

วันที่เริ่มต้น 20/02/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 21/02/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด Stove on the water แม่ออนใต้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6009102324   นายระพี   เกษมสุข : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209102304   นายจิราสิทธิ์   อัง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209102307   นายธงชัย   คัพเลอร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209102308   นายธนกฤษ   บุญอินทร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209102316   นางสาวพรชนก   ศรีวงค์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209102324   นายสมศักดิ์   เตชะเลิศพนา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6209102329   นางสาวอรณี   แพพิมพารัตน์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309102307   นางสาวเฌอร์รี   เรซาเบกี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309102308   นางสาวณัญก์นภัส   ดีแสง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309102326   นายชาญวัศ   ชีวบุญวุฒิ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6309102334   นางสาวอาภารัตน์   กันธิยะ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่มีอัตลักษณ์ประกอบด้วยทักษะสำคัญทั้งหมด 13 ด้าน ตามนโยบายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่กำหนดให้หลักสูตรต่าง ๆ มีการจัดทำหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักการ Outcome-Based Education (OBE) โดยหลักสูตรฯ มี Program learning outcomes ทั้งหมด 7 ข้อ คือ
1) เข้าใจศาสตร์ทางการท่องเที่ยวและบริการ หลักการจัดการ และจริยธรรมทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
2) ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เพื่อสร้างสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
3) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจได้
4) สามารถประเมินแนวโน้มของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในอนาคต
5) สร้างแผนธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ที่มีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมได้
6) ทำงานอย่างสร้างสรรค์ มีจิตบริการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
7) สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
กิจกรรม ToBiz Camp เป็นกิจกรรมแรกของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ มีทีมวิทยากรเป็นชาวต่างชาติ ToBiz Camp นี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ 1) สร้างให้เกิดการบรรลุ Program learning outcomes 2) พัฒนาที่ต่อเนื่องจาก ToBiz camp ของนักศึกษารหัส 60 61 และ 62 กอรปกับผลการวิเคราะห์กระบวนการรับเข้าที่พบว่าผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรฯ มีความเข้าใจที่ไม่เพียงพอเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการ ครั้งนี้จึงมีปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อแนะนำของนักศึกษารหัส 60 61 และ 62 รวมทั้งเพิ่มการปูพื้นฐานความเข้าใจในศาสตร์ของการเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงอัตลักษณ์สำคัญของนักศึกษาประจำหลักสูตรฯ และให้เกิดความพร้อมในการเรียนในปีที่ 1 3) สร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 อันส่งผลเชิงบวกถึงอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 4) เตรียมความพร้อมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาซึ่งเป็นหลักสูตรฯ ที่มีการเรียนการสอน 2 ภาษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 37 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล