โครงการพัฒนาผู้นำของโลตัส สำหรับนักศึกษาจบใหม่

วันที่เริ่มต้น 22/03/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/03/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างทักษะการเข้าใจธุรกิจเชิงลึกสำหรับนักศึกษาหลังจบการศึกษา ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง การฝึกการแก้ปัญหาและการวางกลยุทธ์ โดยการเข้าร่วมหลักสูตร Future Leader Development Program (FLP) หรือเถ้าแก่น้อยโลตัส นักศึกษาจบใหม่จะทำงานภายใต้ตำแหน่ง Management Trainee (ผู้จัดการฝึกหัด) โดยเน้นการทำงานที่ได้ทำจริง เพื่อสร้างทักษะผู้ประกอบการและก้าวสูู่ผุ้บริหารของโลตัส โดยคณะบริหารธุรกิจ เห็นถึงความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมและคิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ใกล้จะจบการศึกษา นักศึกษาสามารถนำไปต่อยอดหลังจบการศึกษาได้ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง ได้ฝึกปฏิบัติเรียนรู้จากหน้างาน ฝึกการตัดสินใจ และฝึกการนำเสนอมุ่งสู่การพัฒนา ทำให้นักศึกษาได้เสริมสร้างทักษะการจัดการอย่างเป็นระบบ ทักษะการวเคราะห์เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า รวมถึงทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล