โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสู่โลกอาชีพ (ปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่เริ่มต้น 23/03/2565 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 23/03/2565 เวลา 18:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก จึงมีผู้สำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาในทุกปีการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนก้าวเข้าสู่การประกอบอาชีพ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จึงเห็นควรให้มีการจัดโครโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสู่โลกอาชีพ (ปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ และได้รับการชี้แนะจากอาจารย์ผู้สอนก่อนออกจากรั้วมหาวิทยาลัยไปเป็นกำลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล