กิจกรรมกาแฟดีที่แม่โจ้ "หอมกาแฟชมดอกไม้" ( วันที่ 1 มีนาคม 2565)

วันที่เริ่มต้น 01/03/2565 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 01/03/2565 เวลา 20:30
สถานที่จัด AP.Shop อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ แปลงดอกไม้ สาขาพืชสวนประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6201126306   นางสาวฐิติมา   เขื่อนแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6201126308   นายทนุธรรม   ปิฏฐปาตี : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6201126310   นางสาวบุปผา   นุ้ยย่อง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6201126313   นางสาวภวรัญชน์   วชิรเศวตกุล : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6201126317   นางสาววิมลสิริ   ดวงแก้ว : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6201126319   นายศุภกร   คำฮ้อ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6301122003   กิตติธัช   ต้นโนนเชียง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 10ชั่วโมง
6301122009   ขวัญจิรา   โพเก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 10ชั่วโมง
6301122020   ณัฐพล   ชัยสม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 10ชั่วโมง
6301122021   ตะวัน   เทียนเงิน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 10ชั่วโมง
6301122025   ธนวัฒน์   น้อยติ๊บ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 10ชั่วโมง
6301122028   ธวัชชัย   ปานสงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 10ชั่วโมง
6301122030   ธีรภัทร   วงษ์เวทเทวันท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 10ชั่วโมง
6301122033   บรรณ   ตีรพิสุทธิ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 10ชั่วโมง
6301122040   ปวินท์   วงศ์ละคร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 10ชั่วโมง
6301122042   พงศกร   มั่งมูล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 10ชั่วโมง
6301122045   พิจิตร   นิธิทวีคูณ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 10ชั่วโมง
6301122046   พิชญ์สินี   สิทธิศักดิ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 10ชั่วโมง
6301122074   อรุณ   มุละสิวะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 10ชั่วโมง
6301122078   ปฎิภาณ   ปฎิมินทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 10ชั่วโมง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 งานกิจกรรมนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในทักษะการวางแผนเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยร่วมกับธนาคารออมสินสาขาแม่โจ้ และคณะบริหารธุรกิจ รวบรวมเครือข่ายร้านค้ากาแฟ เจ้าของธุรกิจรายย่อย Starts up วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์กาแฟ ผนวกกับร้านค้าเกษตรอินทรีย์เครือข่ายเกษตรกรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กาดแม่โจ้ 2477 มากกว่า 30 ธุรกิจ จัดเป็นพื้นที่แสดงสินค้า เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาแนวทางการจัดการของแต่ละร้าน มีเวทีเสวนาแนะแนวทางการตลาด “จิบ แฟ ชวน คุย” จัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร การแสดงดนตรีอคูสติก ในบรรยากาศสวนดอกไม้ สามารถเข้ามาเยี่ยมชมถ่ายรูป เลือกซื้อกาแฟ อาหาร และสินค้าทางการเกษตรที่หลากหลาย ในบริบทของคณะผลิตกรรมการเกษตร ผนวกอัตลักษณ์ “เกษตร แม่โจ้” และความทันสมัยของเทคนิคการดื่ม “กาแฟ ” เพื่อใช้ในการดึงดูดใจนักศึกษาและบุคคลทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   600 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในทักษะการวางแผนเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยร่วมกับธนาคารออมสินสาขาแม่โจ้ และคณะบริหารธุรกิจ รวบรวมเครือข่ายร้านค้ากาแฟ เจ้าของธุรกิจรายย่อย Starts up วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์กาแฟ ผนวกกับร้านค้าเกษตรอินทรีย์เครือข่ายเกษตรกรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กาดแม่โจ้ 2477 มากกว่า 30 ธุรกิจ จัดเป็นพื้นที่แสดงสินค้า เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาแนวทางการจัดการของแต่ละร้าน มีเวทีเสวนาแนะแนวทางการตลาด “จิบ แฟ ชวน คุย” จัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร การแสดงดนตรีอคูสติก ในบรรยากาศสวนดอกไม้ สามารถเข้ามาเยี่ยมชมถ่ายรูป เลือกซื้อกาแฟ อาหาร และสินค้าทางการเกษตรที่หลากหลาย ในบริบทของคณะผลิตกรรมการเกษตร ผนวกอัตลักษณ์ “เกษตร แม่โจ้” และความทันสมัยของเทคนิคการดื่ม “กาแฟ ” เพื่อใช้ในการดึงดูดใจนักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีนักศึกษาแสกน QR เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,273 คน บุคลากรและประชาชนทั่วไป มาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ วันละ 200 คน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล