โครงการ "ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา"
-
วันที่เริ่มต้น 09/03/2565 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 09/03/2565 เวลา 15:00
สถานที่จัด อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยรัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น“วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ดำเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมีและสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง เยาวชน และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด
ดังนั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้เล็งเห็นปัญหายาเสพติดจึงได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร และผู้นำนักศึกษาที่ขับเคลื่อนการทำงานด้านการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดได้ผ่านกระบวนการอบรม พัฒนาความสามารถของตนเอง ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือสิ่งที่ผิดๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สำหรับตนเอง ครอบครัว เพื่อน รุ่นพี่/รุ่นน้อง และสังคมรอบข้างให้ห่างไกลยาเสพติด สามารถพัฒนาเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เต็มศักยภาพ และเกิดประสิทธิภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   37 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล