โครงการประมงโรงเรียน

วันที่เริ่มต้น 01/12/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ชาตรี วิระสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ งานบริการวิชาการและวิจัย

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
เนื่องด้วยปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ “ประมงโรงเรียน” พร้อมประชาสัมพันธ์คณะเชิงรุก” ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้ทางการประมง (ทั้งกลุ่มโรงเรียนผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ) ที่มีการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมุ่งเน้นโรงเรียนที่มีนักเรียนพักอาศัยประจำในสถานศึกษา และโรงเรียนที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านการประมง ซึ่งตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริการวิชาการ ได้กำหนดโรงเรียนเป้าหมายเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมและบูรณาการร่วมกับกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน บนพื้นฐานตามความต้องการของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย
1. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
2. โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
4. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
5. โรงเรียนไชยปราการ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมการบริการวิชาการ ได้ดำเนินการวางแผนงานในสถานศึกษาเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2565 โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการสำรวจความต้องการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทางการประมงระยะสั้น และกำหนดแผนงานเพื่อการสำรวจและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ ณ สถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางแผนในการจัดเตรียมกิจกรรมทางการประมงที่เหมาะสมในแผนงานต่อไป จำนวน 5 โรงเรียน ดังต่อไปนี้
1. โรงเรียนสองแคววิทยาคม ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
2. โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
3. โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
4. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
5. โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ดังนั้นเพื่อความต่อเนื่องการดำเนินกิจกรรมทางการประมงตามความต้องการของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนบรรลุยุทธศาสตร์ของคณะในการบริการวิชาการเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์คณะเชิงรุกในพื้นที่โรงเรียนเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2565 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จึงได้จัดทำโครงการ “ประมงโรงเรียน” โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางการประมง เกิดทักษะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สร้างรายได้ สร้างอาชีพในอนาคต ส่งเสริมโรงเรียนเป้าหมายเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฐานเรียนรู้ทางการประมงให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปในชุมชนเขตพื้นที่รอบโรงเรียน ตลอดจนเพิ่มโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของคณะมากยิ่งขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 115 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล