โครงการประมงโรงเรียน

วันที่เริ่มต้น 01/12/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
เนื่องด้วยปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ “ประมงโรงเรียน” พร้อมประชาสัมพันธ์คณะเชิงรุก” ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้ทางการประมง (ทั้งกลุ่มโรงเรียนผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ) ที่มีการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมุ่งเน้นโรงเรียนที่มีนักเรียนพักอาศัยประจำในสถานศึกษา และโรงเรียนที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านการประมง ซึ่งตามแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริการวิชาการ ได้กำหนดโรงเรียนเป้าหมายเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมและบูรณาการร่วมกับกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน บนพื้นฐานตามความต้องการของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย
1. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
2. โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
4. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
5. โรงเรียนไชยปราการ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
คณะกรรมการบริการวิชาการ ได้ดำเนินการวางแผนงานในสถานศึกษาเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2565 โดยมุ่งเน้นกิจกรรมการสำรวจความต้องการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทางการประมงระยะสั้น และกำหนดแผนงานเพื่อการสำรวจและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ ณ สถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางแผนในการจัดเตรียมกิจกรรมทางการประมงที่เหมาะสมในแผนงานต่อไป จำนวน 5 โรงเรียน ดังต่อไปนี้
1. โรงเรียนสองแคววิทยาคม ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
2. โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
3. โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
4. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
5. โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ดังนั้นเพื่อความต่อเนื่องการดำเนินกิจกรรมทางการประมงตามความต้องการของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนบรรลุยุทธศาสตร์ของคณะในการบริการวิชาการเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์คณะเชิงรุกในพื้นที่โรงเรียนเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2565 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จึงได้จัดทำโครงการ “ประมงโรงเรียน” โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางการประมง เกิดทักษะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สร้างรายได้ สร้างอาชีพในอนาคต ส่งเสริมโรงเรียนเป้าหมายเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฐานเรียนรู้ทางการประมงให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปในชุมชนเขตพื้นที่รอบโรงเรียน ตลอดจนเพิ่มโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของคณะมากยิ่งขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 115 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล