โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

วันที่เริ่มต้น 01/02/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/01/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ภายใต้ “พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” เพื่อรองรับการดำเนินการตามนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และได้ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำข้อเสนอระดับโครงการย่อยที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของโครงการ ได้แก่ การพัฒนากำลังคน พัฒนาทักษะใหม่ และการลดความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน “targeted poverty alleviation” ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการย่อยภายใต้โครงการดังกล่าว จำนวน 60 โครงการ ดำเนินการในพื้นที่ 60 ตำบล และมีผู้รับจ้างงาน ตำบลละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 1,200 คน โดยในการดำเนินงานโครงการจะจัดให้มีการจัดอบรมให้กับผู้รับจ้าง เพื่อนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการและพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy) ด้านการเงิน (Financial Literacy) และด้าน (Social Literacy) และมีรูปแบบการดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่
1. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ)
2. การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)
3. การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ)
4. การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชน
ซึ่งได้บูรณาการร่วมกันกับการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ สู่ท้องถิ่นตำบลต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ตาก พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ บุรีรัมย์ พิษณุโลก ชุมพร และระนอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 7200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล