โครงการสหกิจศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่เริ่มต้น 13/10/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เปิดให้มีการเรียนการสอน ในกลุ่มสหกิจศึกษาในหลักสูตรอันประกอบด้วย รายวิชาสหกิจศึกษา (พท 497) การศึกษาอิสระ (พท 498) และการศึกษาหรือฝึกงานหรือฝึกอบรมต่างประเทศ (พท 499) และในการนี้ในกระบวนการเรียนการสอนวิชาสหกิจศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ได้มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนในกลุ่มรายวิชาสหกิจศึกษา จำนวน 140 คน ทั้งนี้ได้จัดให้นักศึกษาออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษายังสถานประกอบการได้มีโอกาสได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมในระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษารวมทั้งเป็นการประเมินผลนักศึกษาในเบื้องต้นกับสถานประกอบการและและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเป็นการแนะนำด้านการศึกษาปัญหาพิเศษของนักศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษาในหน่วยงานหรือองค์กร รวมทั้งเป็นประโยชน์สู่แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของนักศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษาได้ดียิ่งขึ้นในลำดับต่อไปกำหนดการอบรมสหกิจศึกษา โครงการสหกิจศึกษา ประจำปี 2564
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่าน Microsoft Team สหกิจศึกษา
วันที่ เวลา เรื่อง
พุธ 13 ต.ค. 64 13.00 – 16.00 น. เทคนิคการหาแรงบันดาลใจ และการค้นหาตัวเอง เพื่อใช้ในการปรับตัวในสถานที่ทำงาน
โดย คุณธันยมัย ไชยรินทร์ (เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
Nan.thanyamaichairin@gmail.com
เสาร์ 16 ต.ค. 64 09.00 – 12.00 น. การทำงานในวิถี New Normal
โดย คุณธัญชนก อินบางแพ (HR Clark โรงแรมแชงกรีลา)
tanchanok338@gmail.com
13.00 – 16.00 น. บุคลิกภาพและเทคนิคการสื่อสารในงานบริการ
โดย คุณจินตนันท์ สุขนิตย์ (อดีตแอร์โฮสเตส สายการบิน Emirates Airlines 2008 - 2020)
ekchintanan@gmail.com
อาทิตย์ 17 ต.ค. 64 09.00 -16.00 น. เทคนิคการใช้ Microsoft office เพื่อการทำงาน
โดย คุณนัยเนตร ขาวงาม (นักวิจัยอิสระ)
naiyanet.nyn21@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 15  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 140 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   223 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล