โครงการจัดตั้งสวนพฤกษ์เศรษฐศาสตร์ เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านภาคเหนือ

วันที่เริ่มต้น 09/02/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกนำมาใช้เป็นจำนวนมาก ทั้งทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรดิน รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่มีการเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจุบันมีกระแสการยกระดับนวัตกรรมด้านสมุนไพร ซึ่งได้มีการพัฒนาและวิจัยเพื่อนำสมุนไพรไทยไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จำนวนมาก อาทิ กลุ่มผลิตเครื่องสำอาง อาหารเสริม รวมถึงยาสมุนไพรรักษาโรค มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตร และมีพันธกิจในการสร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า และรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร ที่เป็นศาสตร์ผสมผสานสอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นที่ ประกอบกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างผู้ที่มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ รวมถึงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่ครอบคลุมในด้านที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับการเกษตรที่เป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย เพื่อให้ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีความเข้าใจในหลักการและพื้นฐานทางการเกษตรโดยผ่านการปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งคณะเศรษฐศาสตร์ได้รับการจัดสรรพื้นที่ภายในสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับใช้เป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีการดำเนินโครงการในพื้นที่มาตั้งแต่ปี 2558 โดยได้ดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การปลูกต้นไม้ผล เช่น มะม่วง ลำไย กล้วย เป็นต้น การเพิ่มพื้นที่ป่า โดยการจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อปลูกป่าและรวบรวมพันธุ์ไม้ ตลอดจนแปลงปลูกพืชผักสวนครัว ประกอบกับการให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และกรอบการสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าวมีความต่อเนื่องและเป็นการตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการสร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า และรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร
ดังนั้นจึงมีความประสงค์จะดำเนินโครงการจัดตั้งสวนพฤกษ์เศรษฐศาสตร์ เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านภาคเหนือ ณ ศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ โดยจะมีการดำเนินการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน รวมถึงการสำรวจ และรวบรวมพืชสมุนไพรพื้นบ้าน โดยสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการร่วมกันอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน ตลอดจนการเป็นแหล่งให้หน่วยงาน องค์กรท้องถิ่น และผู้สนใจ นำไปต่อยอดการใช้ประโยชน์ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล