โครงการเปิดโลกสื่อสาร DC 13 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่เริ่มต้น 20/10/2564 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2565 เวลา 16:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6218102317   นายเฉลิมชัย   ใจพล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6218102338   นายธรรมรัฐ   ปิ่นเงิน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6218102339   นางสาวธัญชนิต   ผจงภักดีกุล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6218102357   นายพัชรพล   ศุภรัตนพงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102308   นายกิตติภณ   มณีสุข : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102310   นางสาวเกศรา   ตาติ๊บ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102332   นางสาวญาดา   เรืองวัฒนกิจ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102337   นายณัฐกานต์   ปันทะเลิศ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102394   นายภาณุพัฒน์   มัธยะจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102446   นางสาวปัณฑ์ชนิต   นครังกุล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
การเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทำให้นักศึกษาใหม่หลาย ๆ คนต้องพบกับความเปลี่ยนแปลง
ทั้งในด้านสภาพแวดล้อม สังคม และระบบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ทั้งในและนอกชั้นเรียน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้ ต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาใหม่รหัส 64 (รุ่น 13) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จึงยังไม่มีโอกาสพบปะพูดคุย และเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนนักศึกษาใหม่ในรุ่นเดียวกัน และรุ่นพี่ๆ
โครงการเปิดโลกสื่อสาร DC 13 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่สำคัญยิ่ง ที่คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และสโมสรนักศึกษาได้กำหนดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่รหัส 64 (รุ่น 13) ได้เสริมสร้างความสามัคคีภายในระดับชั้น และสานสัมพันธ์ทั้งระหว่างนักศึกษาใหม่ภายในรุ่น และระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งรุ่นพี่จะได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ ,การลงทะเบียนในการเรียน,การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแนะนำสถานที่ในคณะเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักก่อนจะเปิด ภาคเรียนที่ 2 โดยรูปแบบกิจกรรมจะให้นักศึกษาเข้าร่วมในระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (Covid-19)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 250 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   250 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล