โครงการรู้รักษ์สิทธิ์และสวัสดิการนักศึกษา ประจำปี2564

วันที่เริ่มต้น 18/09/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 18/09/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องสตูดิโอ ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ และระบบ Facebook live 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6105101398   นายสิทธิชัย   ศรีสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301122074   นายอรุณ   มุละสิวะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6304105304   นายธนาธร   ลอยเลิศ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105306   นางสาวขวัญจิรา   ผูกพันธุ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6315123344   นายเจตนิพัทธ์   เลสัก : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6405101312   นางสาวจริญญา   บุญฟู : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101396   นางสาวศุภธิดา   อุ่นเตียม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6406101363   นางสาวนวลคำ   ลุงส่วย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101438   นางสาวอารดา   เต๋จ๊ะใหม่ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406103399   นางสาวณัฐศศิ   สถา : บัญชี 6ชั่วโมง
6418102342   นางสาวธรรมพร   ตัณฑวิรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6422101552   นายอภิวิชญ์   ยอดกิจอุดมยิ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
ด้วยสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรที่มุ่งรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ขอนักศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาตลอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2527-ปัจจุบัน เป็นเวลา 37ปี ที่สภานักศึกษามุ่งสร้างสรรค์และดำรงไว้ซึ่งกิจกรรมใต้วิสัยทัศน์สภานักศึกษาที่ว่า เป็นองค์กรที่รักษาผลประโยชน์ของนักศึกษา เพื่อมุ่งสู่การทำงานที่มีคุณภาพ และรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ด้วยเหตุนี้ ทางสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้เห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรม โครงการรู้รักษ์สิทธิ์และสวัสดิการนักศึกษา รูปแบบออนไลน์ตามยุทธ์ศาสตร์ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการ และทักษะชีวิตอย่างแท้จริง เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์การจัดกิจกรรมนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับสวัสดิการส่วนกลางของมหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้แก่นักศึกษา เช่น โรงอาหาร สระว่ายน้ำ สนามกีฬาออกกำลังกาย ฟิตเนส กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ห้องพยาบาล หอพักืหอสมุด เป็นต้น และสวัสดิการของคณะที่มอบให้แก่นักศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการออกแบบตราสัญลักษณ์สภานักศึกษาที่สื่อถึงสิทธิและสวัสดิการของนักศึกษา เพื่อชิงเงินรางวัลการออกแบบของนักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล