โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (ชมรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) ประจำปี 2564
-
วันที่เริ่มต้น 23/08/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/08/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด ออนไลน์ (Teams) 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ของคณะฯ โดยมีตัวแทนผู้นำนักศึกษา คือ นายกสโมสรนักศึกษาและเลขานุการสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมของคณะฯ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะฯ มีการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการและทักษะชีวิต สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะฯ ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 93/2564 เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียนและสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน โดยให้สถาบันการศึกษางด On site , งดรวมกลุ่มทำงาน ในระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2564 นั้น

จึงได้มีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมฝึกอบรมฯ ภายใต้โครงการให้อยู่ในรูปแบบ Online ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินกิจกรรมและรับผิดชอบโดยสโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษาของคณะฯ มีอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอุตสาหกรรมเกษตร ชมรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และชมรมวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมการยาง ตลอดจนถึงบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 10.5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม ถึง 29 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Teams ดำเนินกิจกรรมโดยชมรมวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมการยาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน ชมรมอุตสาหกรรมเกษตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 56 คน ชมรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 86 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีหัวข้อฝึกอบรมภายใต้โครงการ ดังนี้
(ชมรมวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมการยาง)
- หัวข้อ พันธะเคมี สูตรเคมี
- หัวข้อ การจำแนกประเภทสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์
- หัวข้อ สมดุลเคมี สมดุลวัฎภาค เคมีพอลิเมอร์
(ชมรมอุตสาหกรรมเกษตร)
- หัวข้อ เคมีพื้นฐาน
- หัวข้อ เคมีเชิงฟิสิกส์
(ชมรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
- หัวข้อ เคมีวิเคราะห์
- หัวข้อ หลักสถิติ
- หัวข้อ เคมีอินทรีย์
- หัวข้อ ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล