โครงการเตรียมพร้อมและติดตามนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน

วันที่เริ่มต้น 15/03/2564 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2564 เวลา 16:00
สถานที่จัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
วิทยาลัยพลังงานทดแทนเปิดสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาพลังงานทดแทน และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง ๒ ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และหลักสูตรปริญญาโท ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานทดแทน ในการดำเนินการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรถูกกำหนดให้ดำเนินการตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้านของ สกอ. ได้แก่
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒. ด้านความรู้
๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งความรู้ทั้ง ๕ ด้านที่กล่าวมา วิทยาลัยพลังงานทดแทนและหลักสูตรได้ดำเนินงานเพื่อเสริมทักษะให้แก่นักศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๔ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี้ วิทยาลัยพลังงานทดแทนจึงได้จัดทำโครงการเพื่อติดตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของแต่ละหลักสูตรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการสนับสนุนการเรียนรู้และส่งเสริมให้นักศึกษาบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้านต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล