โครงการพลังงานอาสาพัฒนาชุมชน

วันที่เริ่มต้น 20/03/2564 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 31/05/2564 เวลา 16:00
สถานที่จัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีประเด็นยุทธศาสตร์ทางด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่งและมีจิตอาสา มีเป้าประสงค์ นักศึกษาและศิษย์เก่ามีศักยภาพและทักษะในการดำเนินชีวิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีกลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและช่วยเหลือสังคมได้
ดังนั้นทางสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีจิตอาสาจึงได้มีการประชุมและมีข้อตกลงกันภายในวิทยาลัยจัดทำโครงการค่ายอาสาพัฒนาร่วมกับนักศึกษาภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทน โดยโครงการนี้ได้จัดทำ ณ พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ บ้านเมืองงาย อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ชนบทห่างไกลความเจริญ ไม่มีไฟฟ้าใช้ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
เนื่องด้วยทางชุมชนโดยบริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ยังขาดแคลนระบบการสูบน้ำ จึงทำการประชุมร่วมกันมีความเห็นให้ดำเนินงานตามที่มีการขอความอนุเคราะห์จากชุมชนภายใต้โครงการ “พลังงานอาสาพัฒนาชุมชน”โดยแบ่งออกเป็นสองกิจกรรม กิจกรรมที่1.เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อประมาณการอุปกรณ์และงบประมาณ กิจกรรมที่2.เข้าปฏิบัติงานติดตั้งระบบปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ภายในสถูปพระเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานอย่างมีกระบวนการหรือการทำงานเป็นทีมและทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 10  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 45 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล