โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ

วันที่เริ่มต้น 18/09/2564 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 18/09/2564 เวลา 16:00
สถานที่จัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน (แบบออนไลน์) 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
8.1 เนื่องด้วยนักศึกษายังขาดทักษะที่จำเป็นในการแข่งขัน เช่น การนำเสนองาน การทำสื่อ ที่ใช้โปรแกรมที่ทันสมัยสอดคล้องกับการนำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ในปัจจุบัน
8.2 ทั้งนี้การอบรบด้านการนำเสนองาน การทำสื่อ จะส่งเสริมให้นักศึกษามีศักยภาพในการแข่งขันทางวิชาการ หรืองานที่สอดคล้องกับการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ
8.3 เพื่อสนับสนุนให้วิทยาลัยดำเนินงานผ่านเกณฑ์การวัดความสำเร็จในตัวชี้วัดที่ 2.10 ของมหาวิทยาลัย พิจารณาจากจำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับในระดับชาติ/นานาชาติ หรือการประกวดแข่งขัน ระดับภูมิภาคที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติในอันดับที่ 1-3 (ทั้งรางวัลด้านวิชาการและไม่ใช่รางวัลด้านวิชาการ) เช่น การนำเสนอผลงาน การประกวดผลงาน การแข่งขันกีฬา รางวัลด้านคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ กรณีที่เป็นรางวัลระดับมหาวิทยาลัยให้คณะที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันนับเป็นผลงานได้ด้วย
8.4 เพื่อสนับสนุนให้วิทยาลัยดำเนินงานผ่านเกณฑ์การวัดความสำเร็จในตัวชี้วัดที่ 4.3 ของมหาวิทยาลัย พิจารณาจากจำนวนรางวัลสำหรับผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นนักศึกษาหรือบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   87 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล