โครงการยกระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
-
วันที่เริ่มต้น 01/07/2564 เวลา 14:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2564 เวลา 16:00
สถานที่จัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน (แบบออนไลน์) 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ ในการนี้วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน จึงได้จัดทำโครงการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 10  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   126 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   6000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 6000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล