โครงการ LA Camp 2020

วันที่เริ่มต้น 06/03/2564 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 07/03/2564 เวลา 17:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6114102320   นางสาวณีรนุช   ธีรสุขพิมล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102337   นายเนติวิทย์   วงศ์จันทร์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102346   นายพิสิษฐ์   หน่อยะ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102354   นางสาววนิดา   แววนิล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102355   นางสาววรรณิสา   วงค์ตะวัน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102356   นางสาววริศรา   สุดวารี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102360   นายศราวุฒิ   เรียบร้อย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102364   นางสาวศิริวรรณ   ทนงใจ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102366   นางสาวสุดารัตน์   เขียวพระอินทร์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102376   นางสาวอารียา   ผาสุขศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102379   Mr.Arie Adriaan Lambert Johanna   Janssen : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6214101328   นายณัฐพล   คำปาเชื้อ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6214101371   นางสาวอาทิตยา   แม้นอินทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6214102301   นางสาวกรรณิการ์   ชุ่มสูงเนิน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6214102316   นางสาวจีราพร   สอนส่งกลิ่น : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6214102321   นางสาวชวนพิศ   ก๋าวินจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6214102322   นางสาวชัญญานุช   อำนาจ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6214102323   นางสาวโชติกา   ภูพวก : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6214102324   นางสาวณัฏฐณิชา   ม่วงเมือง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6214102326   นางสาวณิชกานต์   เก้าสกุล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6214102330   นางสาวทิพยรัตน์   โยนิจ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6214102332   นางสาวธนพร   เกษโสภา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6214102334   นางสาวธัญวรรณ   ฉิมสุนทร : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6214102344   นายปรัตถกร   สุรินทร์แก้ว : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6214102354   นางสาวปิยะธิดา   สันตะพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   370 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล