โครงการพัฒนางานมุ่งสู่การทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุน ม.แม่โจ้-แพร่ฯ (กิจกรรมที่ 1 ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน)

วันที่เริ่มต้น 05/07/2564 เวลา 10:00 วันที่สิ้นสุด 05/07/2564 เวลา 12:00
สถานที่จัด ผ่านระบบ Microsoft Teams 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความหลากหลายความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของงาน ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานที่ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การบริหารงานบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือ การติดต่อประสานงานของทีมงานหรือการทำงานเป็นทีม
การทำงานเป็นทีมเป็นเงื่อนไขแห่งความสำเร็จของการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายด้วยความสำเร็จและราบรื่นโดยความร่วมมือของคนในทีม ที่มีความสำคัญและขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีมในเรื่องการสื่อสาร ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเข้าใจการทำงานของตนเองและคนอื่น และมีความจริงใจต่อกันให้การสนับสนุนกันเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการทำงาน
ดังนั้น การจัดทำโครงการพัฒนางานมุ่งสู่การทำงานเป็นทีมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จึงจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาคน พัฒนาระบบการทำงานโดยการสนับสนุนบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีการประสานงานความร่วมมือและการให้บริการที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่ดีและสามารถพัฒนาระบบการทำงานของแต่ละฝ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 70 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   39 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ

สมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล