กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "เตรียมภาษาอังกฤษก้าวไกลก่อนไปทำงาน"

วันที่เริ่มต้น 27/08/2564 เวลา 9:30 วันที่สิ้นสุด 27/08/2564 เวลา 11:30
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
จีราภรณ์ อินทสาร คณะผลิตกรรมการเกษตร
สุลาวัลย์ อาทิตย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตร โดยบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษา เอาไว้ในหลักสูตรฯ เพื่อเน้นให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือชั้นปีสุดท้าย ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างชัดเจนและเป็นระบบ นักศึกษาสามารถนำความรู้ ความสามารถมาใช้ในการทำงานอันเป็นการฝึกการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเติมเต็มระหว่างความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนในห้องเรียนมาใช้ในชีวิตจริง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักศึกษาและเพิ่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามที่ตลาดแรงงานต้องการ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณาจารย์ในการติดตามนิเทศงานนักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาที่ไปฝึกงานสหกิจศึกษา ได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานมาถ่ายทอดสู่เพื่อนนักศึกษา รุ่นน้อง และคณาจารย์ ได้เรียนรู้และเข้าใจ และเลือกนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับตนเองและหลักสูตรฯ ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   41 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 2400 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษ หัวข้อ เตรียมภาษาอังกฤษก้าวไกลก่อนไปทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน เตรียมความพร้อมในด้านทักษะวิชาชีพและทักษะที่จำเป็นสำหรับการไปฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และทำงานในอนาคต ซึ่งทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่สำคัญสำหรับการเตรียมตัวก่อนไปฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ใช้ทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงในการประกอบอาชีพในอนาคต สำหรับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาหลักสูตรปฐพีศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 และผู้ที่สนใจ โดยกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30-11.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน MS Teams โดยมี อาจารย์ ดร.ภัทราวุธ เจริญรูป อาจารย์สังกัดคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “เตรียมภาษาอังกฤษก้าวไกลก่อนไปทำงาน” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปฐพีศาสตร์ จำนวน 41 คน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล