โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี

วันที่เริ่มต้น 01/07/2564 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 01/07/2564 เวลา 12:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี เป็นกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ที่สำคัญยิ่งที่ คณะ ฯ ได้จัดขึ้น เพื่อช่วยให้นักศึกษาใหม่มีความเข้าใจและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ระเบียบ วัฒนธรรม ข้อกำหนด เข้าใจวิธีการดำเนินชีวิตในคณะ ฯ และมหาวิทยาลัยของตนเองให้ดีขึ้น ช่วยให้นักศึกษาเกิดความอบอุ่น มีกำลังใจในการเรียน เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักศึกษาใหม่เตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษา ตลอดจนการแนะนำให้นักศึกษาใหม่รู้จักผู้บริหารระดับต่าง ๆ ของคณะ ฯ คณาจารย์ ในสาขาวิชาของตนเอง ได้รู้ถึงการบริหารและการให้บริการด้านการเรียนการสอนของ คณะฯ เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ คณาจารย์ และรุ่นพี่ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน การรักษาความสะอาดภายในอาคามตามแนวนโยบาย Go Eco U ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้แล้วคณะฯ ยังเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษา ร่วมกับคณะ อันจะส่งผลให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล