ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่เริ่มต้น 30/06/2564 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 30/06/2564 เวลา 12:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจาก การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา ทั้งในด้านระบบการศึกษา ระเบียบข้อบังคับ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศจะช่วยทำให้นิสิตใหม่มีความพร้อมในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดี เป็นการช่วยให้นักศึกษาเกิดความพร้อมอันเป็นรากฐานสำคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ นอกจากนั้นยังเป็นการแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในคณะฯ ให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก ตลอดจนได้พบปะ พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา ที่จะคอยให้คำปรึกษาและดูแลช่วยเหลือแก่นักศึกษาตลอดเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะบริหารธุรกิจ จึงได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการเรียน โครงสร้างหลักสูตร การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม และเพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล