โครงการเปิดบ้านวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
-
วันที่เริ่มต้น 01/06/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/08/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย
1) ด้านการเรียนการสอนมีการเปิดการเรียนการสอนจำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง , หลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ , หลักสูตรการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ , หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช และ หลักสูตรการเมืองการปกครองท้องถิ่น
2) ด้านการวิจัย มีการดำเนินการวิจัยภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทั้งภายในและภายนอก
3) ด้านการบริการวิชาการ มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ตามหลักวิชาการ ให้กับชุมชน
และ 4) ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โดยอาศัยความร่วมมือกับทางศิษย์เก่าและหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง

โครงการกิจกรรมเปิดวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จัดทำขึ้นเพื่อจัดแสดงศักยภาพในการพัฒนานักศึกษาที่อยู่ภายใจการดูแลอย่างใกล้ชิดของคณาจารย์ ที่แสดงออกมาในรูปแบบกิจกรรมด้านการเรียนการสอน งานวิจัยและงานนำเสนอวิชาการ ของอาจารย์และนักศึกษาเพื่อนำเสนอต่อสังคมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการส่งเสริมความสามารถ เพิ่มความรู้ ปรับวิธีคิด และแสดงถึงศักยภาพที่ได้พัฒนาของนักศึกษสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ที่สามารถนำเสนอไปสู่บุคคลภายนอก เป็นการประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ได้เปิดการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลานานมีองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดให้กับนักศึกษาในหลากหลายแขนงหลากหลายด้านซึ่งนักศึกษาที่ได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆ จากคณาจารย์ของสาขาวิชา ที่สามารถเพิ่มความรู้ความชำนาญให้กับตัวนักศึกษาเพื่อนำไปประกอบอาชีพ เรียนต่อหรือส่งเสริมการทำงานวิจัยต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล