16950 นักศึกษาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมชุมชน (SCD)

วันที่เริ่มต้น 18/07/2564 เวลา 5:00 วันที่สิ้นสุด 18/07/2564 เวลา 20:00
สถานที่จัด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ และวัดในชุมชน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนักศึกษาเข้ามาเรียนจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม ต่างประสบการณ์และวิถีชีวิต โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 อายุระหว่าง 17 -23 ปี เป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้ เพื่อเข้าใจและจัดการตัวเองให้สามารถคิดต่อยอดแนวความคิดดีๆ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เข้ากับบริบททางสังคม ณ ปัจจุบันที่นักศึกษาใช้ชีวิตอยู่
โครงการนักศึกษาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมชุมชน มุ่งหวังจะนำนักศึกษาที่มาจากต่างจังหวัดและนักศึกษาที่อาศัยอยู่ภาคเหนือ แต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำความเข้าใจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเรียนรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้น อันได้แก่ ฐานคิดของคนในชุมชน รูปแบบของความเชื่อ วิธีปฏิบัติตน การกินอยู่หลับนอน ตามวิถีเกษตรล้านนาภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งโครงการนี้มีการบูรณาการด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ ด้านพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 SCD Ranking และสอดคล้องกับแนวคิดของแผนงานด้านวัฒนธรรมของคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และมีการประยุกต์กระบวนการทำงานให้มีคุณภาพ PDCA ในการวางแผนจัดกิจกรรมโดยทีมงานจากสโมสรนักศึกษาและงานกิจการนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ถือเป็นการบูรณาการด้านวัฒนธรรมกับการจัดกิจกรรม นักศึกษาได้รับประสบการณ์ จากการประชุมงาน ติดต่อหน่วยงาน ประสานงานต่างๆเพื่อให้สามารถจัดโครงการได้ ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพ (UpSkill) ให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการจัดโครงการ ผลสมฤทธิ์ของโครงการที่ตั้งไว้จะสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) สอดรับกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการเป็น "มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (SCD Ranking)"
รูปแบบกิจกรรม
1. ศึกษาดูงานร้านกาแฟ ฟาร์มเกษตรภูมิปัญญาท้องถิ่น มอบเมล็ดพันธุ์และกล้าผัก พร้อมแนะนำวิธีการปลูกให้ได้คุณภาพ โรงเรียนมีฟาร์มเกษตรตามวิถีเกษตรล้านนาแต่ยังขาดพืชผักที่หลากหลาย ในการจะนำมาใช้ประกอบอาหารให้นักเรียนได้รับสารอาหารมากขึ้น
2. มอบร่มกันฝน ขนมและน้ำดื่ม เนื่องจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ตั้งอยู่กลางหุบเขา ช่วงหน้าฝนมีฝนตกทุกวัน นักเรียนยากจนไม่มีร่มกันฝน ทำให้ต้องตากฝนมาเรียนทุกวันอย่างเลี่ยงไม่ได้ นักเรียนป่วยขาดเรียนเป็นประจำ จึงจะมอบของจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในเบื้องต้น
3. ทำบุญเสริมสิริมงคล ถวายเทียนพรรษา ก่อนวันเข้าพรรษาตามความเชื่อของชาวพุทธ นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีทำบุญแบบล้านนาไทย และเยี่ยมชมโบราณสถาน เขต อ.แม่อาย
4. เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็นรายได้ของคนในชุมชน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ศึกษาแนวคิดของเกษตรกรและผู้ประกอบการในท้องถิ่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 65 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   70 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   20000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   20000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 8 คน เดินทางไปมอบร่ม น้ำดื่ม เมล็ดพันธุ์ กระปุกออมสิน และเลี้ยงอาหารกลางวันครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งได้ศึกษาฟาร์มเกษตรล้านนา และวัฒนธรรมล้านนา จากการทำบุญวัดต่างๆในชุมชน จำนวน 4 วัด
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล